Катедра "Социална педагогика" във Факултета по педагогика организира и провежда обучение в рамките на 1,5 години ( 3 семестъра) за получаване на допълнителна професионална квалификация "Учител в група за целодневна организация на учебния ден (1-4 клас)".

Обучението е в редовна и  задочна форма и се организира:

  • В група (при записани повече от 10 специализанти). Очните занятия се провеждат, съобразно графика на студентите.
  • Индивидуално (при невъзможност за сформиране на група). Индивидуалната форма на обучение се провежда чрез консултации, съгласувано с лекторите в курса.

Условия за прием: Допълнителната професионална квалификация е предназначена за лица, завършили професионално направление 1.2. Педагогика по специалности, в рамките на обучението по които не се придобива професионална квалификация "Учител" ( напр.: Педагогика, Педагогика и образователен мениджмънт, Социална педагогика и др.)

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • Ксерокопие от дипломата за завършено висше образование.

Подаване на документи:

  • по електронната поща - на адрес: social_pedagogy@swu.bg

или

  • в Учебен корпус 1, кабинет 1418, г-жа Маргарита Илиева - технически секретар на катедра "Социална педагогика".

Документите се приемат от 01.09.2020 година до 02.10.2020 година !

Провеждането на курса за получаване на допълнителна професионална квалификация "Учител" и "Учител по …"  в ЮЗУ "Неофит Рилски" е напълно съобразено с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.).

Последна промяна: 2020-07-13