Катедра "Физика" организира и провежда двугодишно и едногодишно редовно обучение за получаване на допълнителна професионална квалификация "Учител по физика" в пълно съответствие с Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.).

Условия за прием при двугодишен срок на обучение:

Квалификацията е предназначена за завършилите висше образование в професионалните направления:

  1. Математика (всички специалности с присъдена професионална квалификация "Учител по математика").
  2. Химически науки (всички специалности с присъдена професионална  квалификация "Химик" и/или "Учител по химия").
  3. От област технически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация "Инженер".

Условия за прием при едногодишен срок на обучение:

Квалификацията е предназначена за завършилите висше образование в професионалното направление "Физически науки" (всички специалности с присъдена професионална квалификация "Физик" и др.).

Необходими документи:

Подаване на документи:

  • на хартия - в Учебен корпус 1, кабинет 461, г-жа Маня Стоилкова - технически секретар на катедра "Физика", тел. 073-588-532; GSM: 0882 998 721
  • по електронната поща - на адрес r_vassileva@swu.bg

Срок за записване:

от 20.08.2018 г. до 20.09.2018 г.

Обучението завършва с интегриран практико-приложен държавен изпит по физика (изнасяне и защита на разработен от студента урок). При успешно полагане на всички изпити, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация "Учител по физика".

Научен ръководител на курса: доц. д-р Радост Василева, r_vassileva@swu.bg

Последна промяна: 2018-03-20