Следдипломна професионална квалификация "Учител по физика"

Катедра "Физика" организира и провежда двугодишно и едногодишно редовно обучение за получаване на допълнителна професионална квалификация "Учител по физика" в пълно съответствие с Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "Учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., изменена и допълнена в ДВ. бр. 105 от 18.12.2018 г.).

Условия за прием при двугодишен срок на обучение:

Квалификацията е предназначена за завършилите висше образование в професионалните направления:

  1. Математика (всички специалности с присъдена професионална квалификация "Учител по математика").
  2. Химически науки (всички специалности с присъдена професионална  квалификация "Химик" и/или "Учител по химия").
  3. От област технически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация "Инженер").

Условия за прием при едногодишен срок на обучение:

Квалификацията е предназначена за завършилите висше образование в професионалното направление "Физически науки" (всички специалности с присъдена професионална квалификация "Физик" и др.).

Необходими документи:

  • заявление за участие в обучението;
  • ксерокопие от дипломата за завършено висше образование.

Подаване на документи:

  • на хартия - в Учебен корпус 1, кабинет 461, г-жа Маня Стоилкова - технически секретар на катедра "Физика", тел.: 073 588 532, GSM: 0882 998 721;
  • по електронната поща - на адрес: r_vassileva@swu.bg (доц. д-р Радост Василева).

Срок за записване:

от 01 септември до 30 септември (валиден за всяка учебна година).

Обучението завършва с държавен практико-приложен изпит по физика (изнасяне и защита на разработен урок от студента). При успешно полагане на всички изпити, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация "Учител по физика".

Научен ръководител на курса: доц. д-р Радост Василева, GSM: 0888647744, e-mail: r_vassileva@swu.bg

Последна промяна: 2019-04-04