Прием на документи за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по професионална подготовка"

Катедра "Технологично обучение и професионално образование" към Техническия факултет извършва прием по документи и организира обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по професионална подготовка"

Условия за прием: Имат право да се обучават студенти във II, III и IV курс, едновременно с обучението си в ОКС "Бакалавър", ОКС "Магистър" и ОКС "Професионален бакалавър" по специалности от професионалните направления в област на висше образование 5. Технически науки.

Обучението е в редовна или задочна форма.

Имат право да се обучават лица след дипломирането, които са придобили степен на висше образование по специалности от професионалните  направления в област на висше образование 5. Технически науки и професионална квалификация  "инженер"

Обучението е в задочна форма. Занятията се провеждат в петък, събота и неделя, в периода на ваканциите (за лицата, работещи като учители ), както и в съответствие с индивидуалната заетост на обучаващите се.

Обучението завършва с полагане на държавен практико-приложен изпит и се издава свидетелство за придобита професионална квалификация "Учител по професионална подготовка". Обучаващите се студенти полагат държавния практико-приложен изпит след дипломирането си по основната специалност.

Необходими документи:

  • Заявление за прием; (по образец)
  • Ксерокопие на дипломата за завършено висше образование за дипломирани студенти;
  • Уверение от учебен отдел за действащи студенти.

Подаване на документите:

  • на хартия - Учебен корпус - 4, Технически факултет, кабинет 302, Славка Къркова - секретар на катедра " Технологично обучение и професионално образование" :  тел. +359-73-831 902 ;
  • по електронната поща - topo@swu.bg

Срок  за подаване на документите: от 04.09. 2017 до 02.10. 2017 г.

 

Ръководител на курса: проф. д-р Сашко Плачков, pla4kov@swu.bg

Last modified: 2017-09-08