Обучаващо звено: Технически факултет

Лектор: гл. ас. д-р Евдокия Петкова, e-mail: e.p.petkova@swu.bg

За кого е предназначена програмата: за квалификация на учители

Кратка анотация или основни теми: Неразделна част от обучението е използването на тестове за оценяване. Развитието на компютърните технологии осигурява нови възможности за оценяване чрез решаване на тест. Тези технологии позволяват обективното тестване да стане по-ефективно, тъй като тестовете могат да бъдат проектирани по-лесно и да имат най-различен дизайн.Основните теми в програмата са:

  1. Характеристика  и приложение на компютърните технологии за оценяване.
  2. Класификация на компютърните тестовете
  3. Видове тестови задачи прилагани в компютърните тестове
  4. Ефективност на оценяването чрез компютърни  тестове
  5. Предимства и недостатъци на компютърните технологии за оценяване чрез тестове
  6. Изисквания при разработване на тестове
  7. Методика на разработка на тестове

Обучението се провежда на  български

Продължителност на програмата: 16 академични часа, от които 8 академични часа са присъствени

Хорариум: 8 академични часа

Квалификационен кредит: 1

Участниците в курса получават удостоверение, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. За статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2017-09-27