За кого е предназначен:

Служителите от "Личен състав", "Кадри", "Човешки ресурси", "Труд и работна заплата", "Правен"

Форми на обучение:

Лекции, тренинги, дискусии с практическа насоченост

Преподавател:

Доц.д-р Вера Лазарова - Доцент, доктор по трудово право и осигурително право, катедра "Гражданско-правни науки", Правно-исторически факултет

Теми:

I. Прекратяване на трудов договор и на трудовото правоотношение възникнало от конкурс:

 1. Общи основания  за прекратяване
 2. Прекратяване на трудовото правоотношение с предизвестие:
  • понятие и правна характеристика на предизвестието
  • правни последици на предизвестието
  • срок на предизвестието
  • ред за прекратяване на трудовото правоотношение с предизвестие
 3. Прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя с предизвестие
 4. Прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие /уволнение с предизвестие/.
  • понятие и обща правна характеристика на уволнението
  • основания за уволнение с предизвестие
 5. Прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие от работника или служителя.
 6. Прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие от работодателя.
 7. Предварителна закрила срещу уволнение - понятие, съдържание, основания, правно значение.

II. Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от избор.

III. Обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение.

IV. Правна защита срещу незаконно прекратяване на трудовото правоотношение- предпоставки, ред за осъществяване:

 • пред работодателя или органа, извършил прекратяването на трудовото правоотношение
 • по исков ред:
 • иск за отмяна на незаконно уволнение
 • иск за възстановяване на работа
 • иск за обезщетение за оставането без работа в резултат на незаконното уволнение
 • иск за поправяне на основанието за прекратяване на трудовото правоотношение

Дата на провеждане: 30 октомври 2015 год.

Срок за изпращане на заявказа участие: 26 октомври 2015 год.

Цена за един участник: 100 лв.
Минимален брой участници: 10
Таксата за участие в курса се заплаща в срок до  29.10.2015г. по банкова сметка:
Банка: Първа инвестиционна банка - клон Благоевград
IBAN: BG73FINV91503115415518
BIC: FINVBGSF

ЮЗУ "Неофит Рилски"
Относно: Курс Актуални въпроси - Кодекс на труда

Участниците в курса получават сертификат.

Заявки за участие изпращайте на E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg или на адрес:
Югозападен университет "Неофит Рилски"
2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов № 66, за София Цветанова

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

 

 

 

Последна промяна: 2015-10-30