За кого е предназначен курсът:

Обучението е подходящо за всички сфери на бизнеса и администрацията, за обединения и организации.

Кратка анотация:

Основната цел на обучението е повишаване на ефективността на ръководителите чрез обогатяване на гледните им точки и изграждане на работещи стратегии за ефективно дългосрочно управление на екипите и процесите, за които отговарят.

Основни теми:

Ролята на лидера в екипа; Видове лидерство; Лидерство и мотивация; Управление на екипи; Характеристики и видове екипи; Принципи на работа в екипите; Същност на екипните роли; Екипна ефективност - същност и параметри; Техники за мотивиране.

Лектор: ас. д-р Теодор Гергов - преподавател във Философски факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски"
Продължителност на курса: два дни
Дати на провеждане
: 11 - 12 юли 2015 год.

Срок за подаване на заявка: 30.06.2015 год.
Заявки за участие в курса изпращайте на е-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
или на адрес: Югозападен университет "Неофит Рилски"
2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов № 66, за София Цветанова

Цена за един участник: 150 лв.
Таксата за участие в семинара се заплаща в срок до  08.07.2015г. по банкова сметка:

Банка: Първа инвестиционна банка - клон Благоевград
IBAN: BG73FINV91503115415518
BIC: FINVBGSF

ЮЗУ "Неофит Рилски"
Относно: Квалификационен курс Лидерски умения

Участниците в курса получават сертификат.
Курсът ще се проведе при минимум 10 участника.

За допълнителна информация относно курса:
София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2015-06-17