ОБУЧЕНИЕ ПО "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

12 - 14 май 2017 г.

 

Лектор: ас. д-р Ирина Атанасова

 

Цел на обучението:

Целта на курса е придобиване на знания и повишаване на квалификацията на лицата, ангажирани с прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки. Придобиването на знания и повишаването на квалификацията на лицата, ангажирани с прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки,  е гаранция за законосъобразно и ефективно разходване на публичните финанси,  от една страна, а от друга страна е гаранция за успешно участие на кандидатите  за изпълнители на обществени поръчки.

Изучават се принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел да се осигури ефективност при разходването на бюджетни и други публични средства, свързани с извършването на дейности с обществено значение. Изучават се процедурите за сключване на договори, субектите, които са задължени да прилагат закона, стойностите на поръчките, над които следва да се прилагат правилата на ЗОП, както и дейностите, които могат да бъдат предмет на договори за изпълнение на обществени поръчки. Разглеждат се подробно видовете процедури, уредени в ЗОП, нарушенията, които се допускат при възлагането на обществените поръчки, както и обжалването и контрола при възлагането им.

 

За кого е предназначено обучението:


Обучението е предназначено за всички субекти в процедурите за възлагане на обществени поръчки:

- Всички възложители на обществени поръчки по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП);

- Всички кандидати за изпълнители на обществени поръчки;

- Всички участници и изпълнители на обществени поръчки;

- Всички лица, които желаят да придобият знания в тази област, както и такива, които желаят да повишат своята квалификация.


Методи на обучение:

Обучителният метод е основан на интерактивния подход. При него усвояването на нови знания и  умения става чрез създаване на обучителна среда, която насърчава активното включване на участниците в обучението и ги превръща в съавтори на учебния процес. Обучаваните получават възможност да изследват и анализират различни въпроси. За целта обучителният метод включва разнообразие от формати:
- лекции;

- дискусии;


- работа по индивидуални и групови задания;

- участие в симулации;

Съществено място в учебния процес е отделено на функциите, правомощията, технологията на проверките и практиката на контролните органи, осъществяващи предварителен и последващ контрол в областта на обществените поръчки, както и на реда за обжалване на решенията на възложителя.

 

Очаквани резултати:

След успешно преминаване на курса, обучаващите се трябва да са придобили основни знания и умения в областта на управлението на обществените поръчки. Това е с особено важно практическо значение за настоящите и бъдещи ръководители и експерти в държавната и общинска администрация, на специалистите в консултантския бизнес. Обучаващите се ще получат добра юридическа и организационна подготовка свързана с прилагането на разпоредбите, уреждащи процедурите по възлагане на обществени поръчки.

Съдържание на курса:

3 дни по 6 часа

18 часа

1. Същност на обществените поръчки.

 • Основни понятия.
 • Елементи на обществените поръчки
 • Правна уредба на обществените поръчки.
 • Система на обществените поръчки

2. Възложители на обществените поръчки.

 • Видове възложители.
 • Актове на възложителите на обществените поръчки.
 • Съвместно възлагане на обществени поръчки

3. Обекти на обществените поръчки.

 • Видове: доставка на стоки предоставяне на услуги изпълнение на строителство
 • Смесени договори за обществени поръчки
 • Изключения

4. Стойност на обществената поръчка.

 • Общи правила за изчисляване на стойността.
 • Специфични правили

5.Органи в областта на обществените поръчки.

 • Агенция по обществените поръчки.
 • Органи за обжалване-Комисия за защита на конкуренцията и Върховен Административен съд
 • Органи за последващ контрол- Сметна палата и Агенция за държавна финансова инспекция

6. Възлагане на обществени поръчки. Управление на възлагателния процес.

 • Определяне на потребностите
 • Дефиниране на обекта и предмета на поръчката
 • Изготвяне на план за действие
 • Подготвка и откриване на процедурата

7. Процедури за възлагане на обществени поръчки.

 • Понятие
 • Видове процедури
 • Избор на процедура
 • Общи правила за възлагане

8.  Етапи на провеждане на процедурите.

 • Предварително обявление
 • Решения на възложителите
 • Обявление за възлагане на поръчка и публикуване на информация
 • Пазарни консултации
 • Изменение на условията

9. Документация за участие.

 • Предназначение и задължително съдържание
 • Достъп до документацията чрез електронни средства
 • Технически спецификации
 • Варианти
 • Обособени позиции и спец. условия

10. Общи правила за участие в процедурите.

 • Изискавния към кандидатите/участниците
 • Форми на участие в процедурите
 • Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор

11. Критерии за възлагане на общ. Поръчки

 • Видове критерии
 • Необичайно благоприятни оферти

12.  Провеждане на процедури за възлагане на общ. поръчки

 • Заявяване на участи
 • Комисия за провеждане на процедурата
 • Разглеждане на заявления за участие и оферти
 • Други основания за отстраняване от участие
 • Приемане на работата на комисията

13. Приключване на процедурата.

 • Възможни варианти
 • Определяне на изпълнител на обществената поръчка
 • Основания за прекратяване на процедурата

14. Договор за обществена поръчка. Гаранции за изпълнение

 • Видове договори.
 • Условия и изисквания за сключване
 • Изменение на договор за обществена поръчка и рамково споразумение
 • Недействителност на договора

15  Системата на обжалване като основен регулатор на отношенията и форма на текущ контрол в процеса на възлагане на обществени поръчки.

 • Специфичен ред за обжалване-органи и обхват
 • Етапи и процедури по обжалване
 • Възможни решения на първа и втора инстанция

16. Административен (последващ)  контрол в областта на обществените поръчки.

 • Органи и правомощия
 • Характеристика на контрола
 • Осъществяване на контрола
 • Субекти на нарушенията и видове нарушения
 • Видове административни наказания

17.  Външен контрол, осъществен от Агенцията за обществени поръчки

 • Контрол чрез случаен избор
 • Контрол върху някои процедури на договаряне
 • Контрол върху някои изключения от приложното поле на закона
 • Контрол върху някои изменения на договори за обществени поръчки

18. Пазарът на обществени поръчки в България

 

Цена за един участник: 150 лв.

Минимален брой участници: 10

Участниците в курса получават сертификат.

 

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение

E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg

Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2017-05-02