Обучаващо звено: Катедра "Технологично обучение и професионално образование", Технически факултет

Лектор: доц. д-р Диана Митова, e-mail:  didimitova2006@swu.bg

За кого е предназначена програмата:

Учители по Технологии и предприемачество

Кратка анотация или основни теми:

Целта на курса е учителите да вникнат в същността на изследователското обучение като активен подход към ученето и преподаването, което поставя учащите в центъра на образователния процес и предполага самостоятелен избор на посока на учене. Идеята е учителите да могат да прилагат изследователския подход и използват изследователски методи в собствената практика, с което да повишат ефективността на обучението по технологии и предприемачество. Овладявайки дизайна на изследователски учебен проект, да подбират адекватни изследователски методи, съобразно целта на изследването, да правят оптимален подбор на източници на информация, да организират дейностите по проекта, разпределят отговорности и управляват времето, да организират материалната база за изследователска работа и прилагат интердисциплинарен подход в учебно-изследователската дейност на своите ученици.

Основни теми

  • Тема 1. Модели за активно учене в технологичното обучение.Същност и специфика на изследователското обучение.
  • Тема 2. Методология на разработване и прилагане на изследователския подход.
  • Тема 3. Специфика на уменията за изследователска дейност в технологичното обучение. Компетентност за решаване на проблеми.
  • Тема 4. Дизайн на учебния изследователски проект в обучението по технологии и предприемачество.
  • Тема 5. Профил на учителя-експериментатор.
  • Тема 6. Разработване и подбор на творчески изследователски задачи в съдържателната рамка на технологичното обучение.

Обучението се провежда на  български език

Продължителност на програмата: 2 дни

Хорариум: 16 академични часа

Квалификационен кредит: 1

Участниците в курса получават удостоверение, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. За статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Минимален брой участници: 10

За допълнителна информация:

София Цветанова, гл.специалист продължаващо обучение
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg
Телефон: 073/588 595, 0893459218

Последна промяна: 2017-09-27