Сесията се провежда ежегодно в края на месец май. За участие в научната сесия се канят преподаватели от сродни колежи и университети в страната. Докладите, трябва да са придружени с рецензия от хабилитиран преподавател. Всички изнесени доклади и научни съобщения се включват в сборник с научни трудове на участниците в годишната научната сесия.

Официалният език е български.

Председател на организационния комитет
доц. д-р инж.Владимир Гебов

За контакти:
Виолета Войнова, tkolej@swu.bg
Телефон/факс - 073/885162 и телефон 073/885163

Последна промяна: 2015-06-09