Седма международна конференция FMNS-2017

"СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В НАУКАТА"

(14 - 18.06.2017 г.)

Под патронажа на Ректора на ЮЗУ доц. д-р Борислав Юруков

Международната научна конференция на ПМФ се организира от Природо-математическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" за седми пореден път и ще се проведе от 14 до 18 юни 2017 г. в Университетския център "Бачиново".

(http://www.fmns.swu.bg/en/index.html)

Основна цел на Седмата международна конференция FMNS-2017, както и на предишните  шест конференции, е да осигури платформа на всички преподаватели, докторанти и изявени студенти от ПМФ и други факултети на ЮЗУ "Неофит Рилски", както и учени от университети и научни институти в страната и чужбина, да докладват свои актуални научни и научно-приложни достижения. Конференцията предоставя възможности на участниците да обменят нови идеи и опит, да създадат научни контакти и да намерят глобални партньори за бъдещо сътрудничество.

Проявата попада в две от петте приоритетни направления на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в България до 2020 г.:

  1. Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии;
  2. Информационни и комуникационни технологии.

Конференцията е в съответствие и със Стратегията за развитие на ЮЗУ "Неофит Рилски" (2012-2020), по-специално т. II. "Развитие на научни изследвания и иновации": "Развитието на научните изследвания в университета предвижда оптимизиране на интеграцията и научния потенциал чрез участие в научни форуми".

Международната конференция на ПМФ допринася за един от важните за Югозападния университет приоритети, а именно, университетът да бъде част от изграждането на Европейското научноизследователско пространство (European Research Area).

Основните тематични направления на международната научна конференция FMNS-2017 са:

  • Химия
  • Физика
  • География
  • Eкология и опазване на околната среда
  • Математика
  • Информатика
  • Технически науки
  • Методика на обучението

Официален език за доклади и Power Point презентации - английски.

За разлика от предишните издания на конференцията, на които представените доклади бяха публикувани в сборници (http://www.fmns.swu.bg/bg/proceedings.html), докладите от тазгодишното издание ще бъдат публикувани след рецензиране в индексирани списания с импакт-фактор и импакт-ранг:

Докладите, изнесени в секция МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ще бъдат публикувани в едно от гореизброените списания, отговарящо на съответното тематично направление.

Последна промяна: 2017-05-30