Втора покана c уточнена банкова информация

Колеги,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че катедра Социология към Философски факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград организира международна конференция на тема:

"Дигитализация и социални трансформации в глобализирания свят"

Конференцията ще се проведе на 29 и 30 септември и 1 октомври, 2016 г. в Университетски център "Бачиново"на ЮЗУ "Н.Рилски", Благоевград.

Предлаганите тематични акценти на конференцията, без да са ограничение за други, включват:

 • Нови социо-културни модели и практики, формирани от дигиталните технологии;
 • Дигиталните технологии и създаването на нови социални неравенства;
 • Новите комуникационни технологии и гражданското общество;
 • Медийно образование и медийна грамотност за пълноценно участие в съвременните глобализационни процеси;
 • Ролята на дигиталните технологии за създаване на нови разделения - икономически, образователни, религиозни, етнически, възрастови, полови.

Потенциални участници:

 • Изследователи от университети и научни организации;
 • Докторанти и магистри;
 • Заинтересовани лица от публични структури и властови институции с отношение към проблематиката на конференцията.

Изисквания за участие в конференцията:

Необходимо е изпращане на резюме на български и английски език с максимум 250 думи. Резюмето трябва включва обосновка на темата, използвана изследователска методика, основни констатации и 3-4 ключови думи. Заглавието на доклада, името на автора/авторите и тяхната принадлежност към институция, също трябва бъдат посочени.

Получените резюмета ще бъдат рецензирани от членовете на Научния комитет.

Резюметата изпращайте на електронните адреси на научните секретари на конференцията: гл.ас. д-р Марио Маринов (mario_marinov@swu.bg) и на ас. Диляна Керанова (dkeranova@swu.bg)

Докладите на участниците ще бъдат реферирани и публикувани на хартиен носител в издание на университетско издателство "Н.Рилски", както и в няколко броя на е-списание "Проблеми на постмодерността", което  вече е индексирано към Европейската референтна система за индексиране на научни списания в областта на хуманитаристиката и социалните науки.

Най-добрите 3 доклада ще бъдат наградени със специални сертификати.

Регистрация

Такси за участие:

 • 15 € - стандартна такса
 • 10 € - стандартна такса за магистри и докторанти

Kлючови дати:

 • 30 май: краен срок за изпращане на резюмета.
 • 31 май: краен срок за приемане или отхвърляне на резюмета.
 • 1 юни- 30 юни: срок за ранна регистрация и плащане на такса за участие на стандартната цена- съответно  от 15€ и 10€
 • 1 юли - 10 септември: втори регистрационен период с такса за участие от 20 €, респективно 15 € -за докторанти и магистри.
 • след 10 септември и по време на конференцията таксата става съответно 25€ и 20€.
 • 15 - 20 септември: изпращане на финалната програма на конференцията и на карта за местонахождението на конференцията.

Банкова информация, по която могат да се внасят таксите за участие е: (Не пропускайте  да напишете основанието за плащане)

ЮЗУ Неофит Рилски" Благоевград;

Общинска банка АД, гр. Благоевград, ул. Тодор Александров 23
BIC: SOMBBGSF ;

разпл. с/ка  в лева  BG 62 SOMB  9130 31 60613000;
разпл. с/ка  в евро  BG 62 SOMB  9130 34 60613000

основание за плащане: конференция ДСТГС - Д. Пейчева

Регистрационната такса включва:

 • Пакет от документи за конференцията;
 • Сертификат за участие в международна конференция;
 • Вечеря и кафе паузи по време на конференцията;
 • Достъп до компютри и Wi-fi;
 • Достъп до участие във всички научни сесии.

 

Настаняването на участниците в международната конференция е организирано в хотела на Университетски център" Бачиново" в Благоевград, където ще е основното място за провеждането й (http://bazabachinovo.swu.bg/en/index.html)

Международен научен комитет:

доц. дсн Добринка Пейчева - Югозападен университет "Н Рилски", България; проф. дсн Валентина Миленкова - Югозападен университет "Н Рилски", България; доц. д-р Георги Апостолов - Югозападен университет "Н Рилски", България; доц.д-р Борис Манов, Югозападен университет "Н Рилски" , България; доц. д-р Taня Шопова, Югозападен университет "Н Рилски", България; проф. дсн Ана Мантарова-Институт за изследване на обществата и знанието, България; доц. д-р Андрей Нончев - Университет за национално и световно стопанство, България; проф. д-р Лилия Райчева - Софийски университет "Кл. Охридски", България ; проф. дсн Руси Маринов - Нов Български университет, България

Prof. Divina MEIGS - Sorbonne Nouvelle University'; Chaire UNESCO « savoir devenir  dans le développement numérique durable, Paris, France; Prof. Hillel NOSSEK , Kinneret College, Israel; Prof. Maria RITKO - University Maria Sklodowska-Cure , Lublin, Poland; Prof. Valentina MARINESKU- Bucharest University, Bucharest, Romania; Prof. Mohamed ALLALI - High Institute for Information and Communication, Rabat, Morocco

Организационен комитет:

Последна промяна: 2016-09-28