КАТЕДРА "ТУРИЗЪМ"

ПРИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ", БЛАГОЕВГРАД

има удоволствието да ви покани да участвате в

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"Културен коридор "Западен трансбалкански път" - културен туризъм без граници"

29.09.201 6- 03.10.201 6

Метеора - Лефкада (Гърция)

СЪОРГАНИЗАТОРИ:

Съюз на ученитев България, клон Благоевград

Катедра "Икономика и организация на туризма" - Икономически университет, гр. Варна

***

Събитието е част от честванията по повод 40 години Югозападен университет "Неофит Рилски"


Почетен председател на Организационния комитет:

Доц. д-р Борислав Юруков -  Ректор на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград

Председател на Организационния комитет :

Проф. д-р Георги Георгиев - катедра "Туризъм" при СФ на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград

Организационен комитет: проф. д-р Николина Огненска,  проф. д-р Рая Мадгерова, проф. д-р Таня Дъбева, проф. д-р Марин Нешков, проф. д-р Стоян Маринов, гл. ас. д-р Георгина Луканова, гл. ас. д-р Илинка Терзийска, доц. д-р Вяра Кюрова, д-р Иванка Въсенска, Десислава Павлова

Редакционна колегия: проф. д-р Георги Георгиев, проф.д-р Светла Ракаджийска; проф. д-р Марин Нешков; проф. д-р Таня Дъбева; проф. д-р Стоян Маринов; доц. д-р Велина Казанджиева, гл. ас. д-р Илинка Терзийска.

Международната научна конференция "Културен коридор Западен трансбалкански път - културен туризъм без граници" продължава традиционната за катедра "Туризъм" конференция "Културните коридори на Югоизточна Европа - културен туризъм без граници", която всяка година събира учени от различни професионални направления, обединявайки усилията им за идентифициране, опазване и промотиране на културното наследство на страните в региона, както и използването му като основа за устойчиво туристическо развитие. Конференцията ще бъде проведена под формата на пътуващ семинар с основен конферентен център - о-в Лефкада, Гърция, където ще се състои кръгла маса на тема "Културно наследство и туризъм". В рамките на форума ще бъдат посетени Метеора - обект на Световното културно наследство на ЮНЕСКО, както и обекти на културното наследство на о-в Лефкада и съседните йонийски острови  с цел изследване на добри практики.

 

Регистрационна такса : 200 лв. (таксата включва: конферентни материали и публикуване на доклад; транспорт Благоевград - Метеора - о-в Лефкада и обратно; коктейл "Добре дошли", кафе пауза

Регистрационна такса за докторанти: 150 лв.

Банкова информация :

Сметка в ЛЕВА:

Първа инвестиционна банка
BG73FINV91503115415518
BIC: FINVBGSF

Основание за плащане : (участие в конференция Културни коридори; име участник)

Тематични направления  на докладите и презентациите:

Културни пътища и културни маршрути

Материално културно  наследство

Нематериално културно наследство

Управление на културното наследство

Културен туризъм и културно сътрудничество

Маркетинг на дестинацията за културен туризъм

Технически изисквания към докладите и срокове (моля вижте Регистрационната форма)

Електронен адрес за изпращане на докладите : cultural_corridor@swu.bg

Институционален адрес : ЮЗУ "Неофит Рилски", Стопански факултет, Катедра Туризъм

Гр. Благоевград 2700, ул. Крали Марко №2, тел. 00359 73 88 59 52, Милена Донина - секретар

Последна промяна: 2016-03-12