Природо-математическият факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски", със съдействието на Студентския съвет организира "Докторантска научна сесия на ПМФ - 2016" посветена на 40 години от създаването на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Сесията ще се проведе на 15 юни 2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала 114 на Учебен корпус - 1. Основна цел на форума е да се даде възможност на докторантите да представят своите научни резултати, да споделят своите търсения и достижения в областта на природните науки, както и своето участие в научноизследователската дейност на факултета.

По време на сесията ще бъде изнесен доклад от доц. д-р Димитрина Полимирова, директор на Националната лаборатория по компютърна вирусология - БАН.

Съобразно спецификата на научните направления и тематиките на докторантите, обучавани в Природо-математическия факултет, докладите ще бъдат представени в следните секции:

  • Математика и информатика
  • Химия
  • География и екология
  • Методика на обучението по природни науки

Докторантската научна сесия има конкурсен характер. Научно жури ще направи класиране на представените доклади по определени критерии. Те ще бъдат публикувани в електронен сборник и ще са достъпни на сайта на научната сесия. (http://phdss.swu.bg/)

Последна промяна: 2016-06-06