Уважаеми кандидати за академичен обмен по програма Еразъм+,

Стартира кампанията за подбор на участници в студентска и преподавателска мобилност по програма Еразъм+, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани" за академичната 2017/2018 година.

Срокът за подаване на заявления за участие е 25 септември - 06 октомври 2017 година. Заявлението се адресира до Декана на съответния факултет и се представя в деканата, при секретаря на Декана.

Събеседванията със селектираните кандидати ще се провеждат по факултети от назначени със заповед на декана факултетски комисии. Периодът за провеждане на събеседванията е 9 - 10 октомври 2017 година.

За повече информация, моля да се свържете със съответния факултетски Еразъм+координатор:

  • Правно-исторически факултет - доц. д-р Манол Станин
  • Природо-математически факултет - гл. ас. д-р Мая Чочкова
  • Стопански факултет - доц. д-р Милена Филипова
  • Филологически факултет - доц. д-р Маринела Младенова
  • Философски факултет - гл. ас. д-р Марио Маринов
  • Факултет по изкуства - проф.  д.н. Ангел Ангелов
  • Факултет по обществено здраве, здравни грижи и спорт - доц. д-р Мая Чолакова
  • Факултет по педагогика - доц. д-р Даниела Томова
  • Технически факултет - гл.а.с д-р Иво Ангелов
ДЕЙНОСТ ПЕРИОД
Апликиране за участие в студентска и преподавателска мобилност  /заявление до Декана/ 25 септември - 6 октомври 2017 г.
Провеждане на интервю/събеседване на чужд език с кандидатите за участие в мобилност 9 - 10 октомври 2017 г.
Инструктаж на селектираните за участие в мобилност студенти 11 октомври 2017 г. /заседателна зала, ректорат, 10:30/
Последна промяна: 2017-09-20