Общи принципи

Преподавателската мобилност с цел преподаване се реализира на база сключени междуинституционални споразумения между Югозападния университет "Неофит Рилски" и партниращи институции за висше образование от ЕС, ЕИП и Турция.

Легитимни участници в преподавателска мобилност с цел преподаване са всички преподаватели в Югозападния университет "Неофит Рилски" независимо дали са на щат в университета или на хонорар, но които са придобили ОНС "доктор" и които отговарят на посочените по-долу критерии.

Минималната продължителност на мобилността е 2 дни (без дните за път).

За периода на мобилността на преподавателите се отпуска финансова подкрепа, която се изчислява на база дневна ставка. За транспортните разходи се отпуска допълнителна подкрепа, размерът на която се изчислява с помощта на Калкулатор за разстояния на ЕК.

Критерии за участие

 • Преподавателят да владее чужд език
 • Преподавателят да бъде на основен трудов договор или хонорар и да е придобил ОНС "доктор"

Селекционна процедура

Подборът на преподаватели за участие се извършва от Факултетската комисия Еразъм+, след представяне на предварително разработена работна програма за преподаване, автобиография и заявление за участие.

Документи за отпускане на грант

 • Протокол от Факултетска комисия "Еразъм+"
 • Копие на лична карта
 • Работна програма, одобрена от ЮЗУ "Неофит Рилски" и приемащата институция
 • Писмо-одобрение от приемащия университет
 • Индивидуален договор между институцията и преподавателя
 • Декларация по чл.20, ал.1 от Закона за защита на личните данни

Документи за признаване на усвоен грант

 • Документ, удостоверяващ продължителността на престоя в приемащата институция (Certificate of teaching period)
 • Заповед за задгранична командировка
 • Разходно-оправдателни документи за транспорт (бордни карти, поименни автобусни билети и др.). При пътуване с личен транспорт задължително се представя копие от задграничен транспорт с печати от ГКПП!
 • Отчет на преподавателя
Последна промяна: 2016-01-19