Общи принципи

Мобилността по Ключова дейност 1 на програма Еразъм+ се реализира на база сключени междуинституционални споразумения между Югозападния университет "Неофит Рилски" и партниращи институции за висше образование от ЕС, ЕИП и Турция.

Легитимни участници в студентска мобилност с цел обучение са всички действащи студенти в Югозападния университет "Неофит Рилски" от всички степени на обучение (бакалавърска, магистърска, докторска) и всички форми на обучение (редовна, задочна), които отговарят на посочените по-долу критерии.

Продължителността на периода на обучение по програма Еразъм+, Ключова дейност 1 зависи от продължителността на семестъра в приемащия университет, като минималната продължителност е 3 (три) календарни месеца (или един триместър).

Право на участие в студентска мобилност с цел обучение по програма "Еразъм" имат и вече реализирали такава мобилност студенти, като общата продължителност не бива да надвишава 12 месеца.

За периода на обучение по програмата на студентите се отпуска финансова подкрепа, която се изчислява на база месечна ставка. Финансовата подкрепа НЕ предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността, а е финансова подкрепа с цел покриване на допълнителните разходи, произтичащи от разликата в нивата на стандарт на живот в изпращащата и приемащата държава. Финансовата подкрепа се отпуска за реален престой, т.е. реалният период на обучение в приемащата институция (съгласно индивидуалния договор със  студента и сертификата за престой, издаден от приемащата институция).

ЮЗУ "Неофит Рилски" гарантира правото на студента да продължи да получава институционална (университетска) стипендия, независимо от участието му в студентска мобилност по секторна програма "Еразъм+".

Критерии за участие

 • Студентът да е български гражданин, официално признат  за бежанец, лице без гражданство или постоянно  пребиваващ  чужденец
 • Студентът да е завършил два семестъра от обучението си (за бакалавърска степен на обучение)
 • Студентът да отговарят на изискването - всеки студент има право на максимум 12 месеца мобилност по програма Еразъм+ (общо обучение или обучение и практика) за всяка степен на обучение - бакалавърска, магистърска, докторска.
 • Студентът да владее чужд език
 • Студентът да има среден успех не по-нисък от Мн.добър

Селекционна процедура

 • Студентът подава молба до Декана на факултета за участие в програма Еразъм
 • Ако отговаря на посочените по-горе условия, студентът се явява на изпит/събеседване пред Факултетската комисия "Еразъм", назначена със заповед на Декана
 • След провеждане на изпита/събеседването, имената на класираните студенти се обявяват на информационните табла по факултети и на интернет страницата на ЮЗУ "Неофит Рилски"
 • Класираните студенти се явяват на инструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за апликиране в чуждестранните университети

Селектираните за участие в секторна програма "Еразъм" студенти получават статут на Еразъм студент за периода на обучение в чуждестранния университет. Правата и задълженията на Еразъм студентите са отразени в студентската харта Еразъм.

Документи за отпускане на грант

 • Уверение за завършени първи два семестъра
 • Декларация за студентска мобилност по чл.20, ал.1 от Закона за защита на личните данни
 • Декларация за липса на конфликт на интереси
 • Индивидуален договор между институцията и студента
 • Формуляр за кандидатстване в приемащия университет (Application Form)
 • Договор за обучение (Learning Agreement)
 • Копие от лична карта/документ за самоличност
 • Документ, удостоверяващ наличието на открита банкова сметка в евро на името на студента

Документи за признаване на усвоен грант

 • Академична справка (Transcript of Records)
 • Документ, удостоверяващ продължителността на престоя в приемащата институция (Certificate of attendance)
 • Отчет на студента (Narrative Report)
 • Разходно-оправдателни документи за транспорт (бордни карти, поименни автобусни билети и др.) При пътуване с лек автомобил задължително се изисква копие от международен паспорт с печати от ГКПП!

Преди стартиране на студентската мобилност студентът и факултетският Еразъм отговорник изготвят индивидуална учебна програма (Learning Аgreement), максимално съответстваща на учебната програма на специалността, по която се обучава студентът в ЮЗУ "Неофит Рилски". Learning Agreement представлява тристранно споразумение за обучение, подписано от изпращащата институция, приемащата институция и студента, и отразява индивидуалната програма за обучение на студента в приемащата институция.

Също преди стартиране на мобилността се сключва индивидуален договор за финансова подкрепа (предоставяне на Еразъм грант) между ЮЗУ "Неофит Рилски" и студента. Индивидуалният договор е задължително условие за получаване на Еразъм грант за студентска мобилност.

Последна промяна: 2016-01-19