Общи принципи

Студентската мобилност с цел практика се реализира на база сключени споразумения между Югозападния университет "Неофит Рилски" и партниращи институции от ЕС, ЕИП и Турция.

Легитимни участници в студентска мобилност с цел практика са всички действащи студенти в Югозападния университет "Неофит Рилски" от всички степени на обучение (бакалавърска, магистърска, докторска) и всички форми на обучение (редовна, задочна), които отговарят на посочените по-долу критерии.

Минималната продължителност е 2 (два) календарни месеца.

За периода на практиката по програмата на студентите се отпуска финансова помощ. Тя НЕ предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността, а е финансова подкрепа с цел покриване на допълнителните разходи, произтичащи от разликата в нивата на стандарт на живот в изпращащата и приемащата държава.

Право на участие в студентска мобилност по програма "Еразъм" имат и вече реализирали такава мобилност студенти (независимо обучение или практика), като общата продължителност не бива да надвишава 12 месеца.

Критерии за участие

  • Студентът да е български гражданин или да има статут на постоянно пребиваващ в Република България
  • Студентът да не е участвал досега в студентска мобилност с цел практика по програма Еразъм
  • Студентът да владее чужд език
  • Студентът да има среден успех не по-нисък от Мн.добър

Селекционна процедура

  • Студентът подава молба до Декана на факултета за участие в програма Еразъм+
  • Ако отговаря на посочените по-горе условия, студентът се явява на изпит/събеседване пред Факултетската комисия "Еразъм+", назначена със заповед на Декана
  • След провеждане на изпита/събеседването, имената на класираните студенти се обявяват на интернет страницата на университета.

По отношение на студентска мобилност с цел практика по програма Еразъм+, Югозападният университет партнира с Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО) в Еразъм Консорциум България за организиране на студентска мобилност с цел практика.

За информация относно възможностите за реализиране на студентска мобилност с цел практика, свободни места и друга (допълнителна) информация, моля пишете на адрес: didi@isic.bg (Диляна Налджиева, АПАО)

Последна промяна: 2016-01-19