Висше образование КД107

Образователна международна мобилност, насочена към студенти, преподавателски и непреподавателски състав от висшите училища от/към Програмни и Партниращи страни на Програма "Еразъм+"

Потенциалните бенефициенти по дейност "Мобилност", сектор "Висше образование" могат да бъдат:

 • Институции за висше образование, които притежават Еразъм Харта за Висше образование и са регистрирани в Програмна страна.
 • Национални Консорциуми за мобилност, състоящи се най-малко от три легитимни организации, (включително две изпращащи висши училища), регистрирани в Програмна страна.

Участие в дейността могат да вземат:

 • Студенти и докторанти, записани във висше училище от Програмна държава, притежаващо Еразъм Харта за Висше образование;
 • Студенти и докторанти, записани във висше училище от Партнираща държава;
 • Персонал (преподавателски и административен), работещ във висше училище от Програмна държава, притежаващо Еразъм Харта за Висше образование;
 • Персонал (преподавателски и административен), работещ във висше училище от Партнираща държава.

Видове мобилност:

Студентска мобилност (Student mobility):

 • Видове мобилност - студентска мобилност с цел обучение и с цел практика.
 • Продължителност на мобилността -  за мобилността с цел обучение: минимум 3 месеца до 12 месеца, за мобилността с цел практика: минимум 2 месеца до 12 месеца;
 • Възможност за участие във всеки цикъл на образование (бакалавър/магистър/докторант) + наскоро завършили "recent graduates";
 • Продължителността на всяка една от мобилностите не трябва да надвишава 12 месеца.
 • Кандидатстване - участникът трябва да е студент в университет, участващ по програмата;

Селекцията на участниците се извършва в техния университет.

 • Финансиране - месечен грант спрямо приемащата държава и грант за транспорт.

Мобилност на персонала (Staff mobility):

 • Видове мобилност - мобилност на персонала с цел преподаване и мобилност на персонала с цел обучение;
 • Продължителност на мобилността - от 5 дни до 2 месеца (без дните за път);

Минимум 8 часа преподавателска дейност на седмица (или по-кратък период).

 • Кандидатстване - участникът трябва да е нает  в университет, участващ по програмата. Селекцията на участниците се извършва в техния университет;
 • Финансиране - дневен грант за издръжка и грант за транспорт.
Последна промяна: 2018-04-13