Втора покана за набиране на проектни предложения по мярка "ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ", зимен семестър на 2014/2015 академична година

По Програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, програма BG09 "Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство" е отворена Втора покана.

Основната цел на програмата е да засили сътрудничеството между България и страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и научните изследвания чрез предоставяне на финансиране за изпълнението на проекти.

Отворена е  ВТОРАТА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ по мярка "ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ" по Компонент "Мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал"

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ: Периодът на изпълнение на проекти по тази покана е от 15 януари 2015 г. до 31 март 2015 г. за изследователска мобилност.

Крайният срок за подаване на документите в ЮЗУ е 01.12.2014 г.

 

Трета покана за набиране на проектни предложения по мярка "ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ", пролетен/летен семестър на 2014/2015 академична година

Мярката се състои от следните два компонента за индивидуална мобилност:  КОМПОНЕНТ "МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ" и КОМПОНЕНТ "МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ"

ПЕРИОД НА МОБИЛНОСТТА:

Стипендии трябва да са в рамките на:

- пролетния семестър на академичната 2014/2015 година периода и по-конкретно от 1 март 2015 г. до 30 май 2015 г. за преподавателска мобилност и за мобилност с учебна цел;

- периода от 1 юни до 29 август за обучение в летни училища;

- периода от 1 март 2015 г. до 29 август 2015 г. за изследователска мобилност.

Крайният срок за подаване на документите в ЮЗУ е 30.12.2014 г.

 

Подробна информация за Програмата, поканата за участие, необходимите документи и сроковете за тяхното подаване са публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката:

http://mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257

 

Институционален координатор за ЮЗУ е г-жа Елина Попова - отдел "Международно сътрудничество и конкурси", Ректорат, стая 107, тел. (073) 588 567.

Последна промяна: 2014-11-14