ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

 

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект "Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца" - договор BG051PO001-4.1.05-0189, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства",Стартира обучение

на одобрените кандидати за помощник-учители в детски градини и училища в Благоевград

Тема на курса:

Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Помощник-учителите изпълняват функциите на посредници между учителите и децата и учениците от ромски произход в процеса на тяхната образователна интеграция в детската градина и началното училище за осигуряване на равни възможности за обучение. Със своята дейност помощник-учителите ще съдействат за цялостното личностно развитие на децата и учениците в условията на етническо и културно разнообразие.

 

Ръководител на проекта:                                        Ключов експерт:

Доц. д-р Красимира Марулевска                          Доц. д-р Маргарита Колева

Последна промяна: 2013-08-22