КОНКУРС ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2020 г.

На основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност и във връзка с решение на Академичния Съвет, Протокол № 2/ 22.01.2020 г., ректорът на Югозападния университет "Неофит Рилски" обявява конкурс за научноизследователски проекти и проекти за художественотворческа дейност за следните групи:

А. Инфраструктурни проекти за провеждането на качествени и конкурентоспособни научни изследвания в съществуващите научни центрове, лаборатории и семинари в рамките на ЮЗУ "Неофит Рилски" на обща стойност  92 000 лв.

Проектните предложения се представят в срок до 21.02.2020 г. в Централната университетска комисия по научноизследователска дейност.

Б. Проекти на основните звена за научни изследвания или художественотворческа дейност на обща стойност 49 500 лв.

За проекти на основните звена могат да кандидатстват само млади учени и постдокторанти от съответния факултет (Съгласно Закона за насърчаване на научните изследвания "Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър", но неповече от 10 години след придобиването й; "Постдокторант" е учен, който е придобил образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването й).

Факултетите могат да кандидатстват с проект на обща стойност 5 500 лв. Проектните предложения се представят в срок до 21.02.2020 г. в комисиите за оценка на проектите на основните звена.

В.     Други проекти

  1. Абонаменти за достъп до международни бази данни - 13 000 лв.;
  2. Поддръжка на патенти и други права на интелектуалната собственост по текущи или успешно завършили проекти - 2 000 лв.;
  3. Проекти за провеждане на културни мероприятия - концерти, изложби, постановки и други прояви, свързани с художественотворческата дейност - 28 000 лв.;
  4. Подкрепа на специализирани публикации в реферирани в SCOPUS, Web of Science/Knowledge издания - 25 000 лв.;
  5. Издаване на научни трудове и подкрепа за издания на ЮЗУ "Неофит Рилски", които се реферират от SCOPUS, Web of Science/Knowledge, ERIH PLUS - 50 025 лв.

Кандидатстващите проекти се представят в срок до 21.02.2020 г. в Централната университетска комисия по научноизследователска дейност .

Последна промяна: 2020-02-11