КОНКУРС ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2018 г.

На основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност и във връзка с решение на Академичния съвет, Протокол № 25 / 17.01.2018 г., ректорът на Югозападния университет "Неофит Рилски" обявява конкурс за научноизследователски проекти и проекти за художествено-творческа дейност за следните групи:

А. Инфраструктурни проекти за провеждането на качествени и конкурентоспособни научни изследвания в съществуващите научни центрове, лаборатории и семинари в рамките на ЮЗУ "Неофит Рилски" на обща стойност  140 000 лв.

Проектните предложения се представят в срок до 12.02.2018 г. в Централната университетска комисия по НИД.

Б. Проекти на основните звена за научни изследвания или художественотворческа дейност на обща стойност 49 500 лв.

Факултетите могат да кандидатстват с проект на обща стойност 5 500 лв. при задължително участие на докторанти, млади учени и студенти.

Проектните предложения се представят в срок до 12.02.2018 г. в комисиите за оценка на проектите на основните звена.

В.     Други проекти

  1. Подкрепа на текущи международни проекти - 6 000 лв.
  2. Абонаменти за достъп до международни бази данни - 15 000 лв.
  3. Изплащане на членски внос в международни научни и професионални организации по текущи или успешно завършили проекти - 5 000 лв.;
  4. Проекти за частично финансиране на научни или творчески форуми - 12 000 лв.;
  5. Проекти за провеждане на културни мероприятия - концерти, изложби, постановки и други прояви, свързани с художественотворческата дейност - 13 000 лв.;
  6. Подкрепа на специализирани публикации в реферирани в SCOPUS, Web of Science/Knowledge издания - 20 000 лв.;
  7. Издаване на научни трудове (подкрепа за издания на ЮЗУ "Неофит Рилски", които се реферират от SCOPUS, Web of Science/Knowledge, ERIH PLUS) -     5 253лв.

Кандидатстващите проекти се представят в срок до 12.02.2018 г. в Централната университетска комисия по НИД.

Последна промяна: 2018-01-19