КОНКУРС ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2017 г.

На основание чл. 10, ал. 1 от НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност и във връзка с решение на Академичния съвет, Протокол №14/18.01.2017 г., ректорът на Югозападния университет "Неофит Рилски" обявява конкурс за научноизследователски проекти и проекти за художествено-творческа дейност за следните групи проекти:

А: Инфраструктурни проекти за провеждането на качествени и конкурентоспособни научни изследвания в съществуващите научните центрове, лаборатории и семинари в рамките на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград на обща стойност 105 000 лв.

Проектните предложения се представят в срок до 20.02.2017 г. в Централната университетска комисия по НИД.

Б: Проекти на основните звена за научни изследвания или художествено-творческа на обща стойност 45 000 лв.

Проектните предложения се предоставят в срок до 20.02.2017 г. в комисиите за оценка на проектите на основните звена.

В: Други проекти

  1. Подкрепа на текущи международни проекти - 6 225 лв.
  2. Международни програми и проекти, за които начисленият данък върху добавената стойност (ДДС) не се признава за разход - 2 500 лв.
  3. Абонаменти за достъп до международни бази данни - 15 000 лв.
  4. Изплащане на членски внос в международни научни и професионални организации по текущи или успешно завършили проекти - 2 500 лв.
  5. Проекти за частично финансиране на научни или творчески форуми - 25 000 лв.
  6. Проекти за провеждане на културни мероприятия - концерти, изложби, постановки и др. прояви, свързани с художественотворческата дейност - 10 000 лв.
  7. Подкрепа на специализирани публикации в реферирани от SCOPUS или Web of Science/Knowledge издания - 20 000 лв.
  8. Издаване на научни трудове (подкрепа за издания на ЮЗУ "Неофит Рилски", които се реферират от SCOPUS, Web of Science/Knowledge, ERIH PLUS) - 5 000 лв.

Кандидатстващите проекти се предоставят в срок до 20.02.2017 г. в Централната университетска комисия по НИД.

Последна промяна: 2017-02-03