Изисквания за кандидатстване в конкурсна сесия по Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност

Проектните предложения по Наредбата следва да бъдат съобразени с приоритетите и стратегическите цели на Югозападния университет "Неофит Рилски" в областта на научните изследвания (Стратегия за развитие на ЮЗУ "Неофит Рилски").

Документи по групи А, Б и В т.6:

  1. Предложение за научен/художественотворчески проект по групи А, Б и В т.6
  2. План-сметка
  3. Професионална биография на ръководителя на проекта
  4. Списък с научната продукция на ръководителя на проекта и справка за цитируемостта ѝ по данни от SCOPUS и Web of Science/Knowledge
  5. Справка за цитируемостта на научната продукция на всеки от членовете на работния колектив по данни от  SCOPUS и Web of Science/Knowledge
  6. Заявка за закупуване на техника с подробно описание на техническите параметри на исканата апаратура, придружена с персонална оферта, доказваща реалната цена на продукта
  7. Договор за изпълнение на научноизследователски проект (след класиране на проекта!!!)

 

Документи по група В т.7 и т.8:

  1. Заявление В.7, придружено с писмена обосновка
  2. Заявление В.8, придружено с писмена обосновка

 

Забележки:

1. За кандидатури по група А "Инфраструктурни проекти за провеждането на качествени и конкурентоспособни научни изследвания в съществуващите научни центрове, лаборатории и семинари в рамките на ЮЗУ "Неофит Рилски" към формуляра задължително се прилага копие на решение за учредяване и статут или правилник, както и списък на научните резултати от дейността на центъра през 2016 година, както следва:

1.1  Списък с научни публикации в научни списания, представени в световни вторични литературни източници;

1.2  Списък  на научните публикации,  публикувани в издания с импакт фактор (Web of Sciencе) и импакт ранг (SCOPUS);

1.3  Брой монографии (прилага се списък);

1.4  Списък с цитати на научни публикации от предходните три години по  данни от Web of Sciencе и/ или SCOPUS;

1.5  Списък със статии в сборници от научни конференции, публикувани в Conference Proceedings в Thomson Reuters и/или SCOPUS.

2. Единствено към кандидатурите по група "Б" се прилагат две рецензии (оценъчни карти по образец), като единият от рецензентите не трябва да работи по договор с ЮЗУ "Неофит Рилски".

3. Документацията за кандидатстване по проектите задължително се представя на хартиен и електронен носител (CD).

4. Проектни предложения с непълна или неточна документация няма да бъдат приемани.

Последна промяна: 2017-02-17