Състав на Централната университетска комисия по научноизследователската дейност

Председател: Проф. д-р Георги Апостолов - заместник-ректор по научноизследователската дейност

Заместник-председател: Проф. д-р Петър Миланов - началник отдел "Научни проекти"

Членове:

  • Проф. д-р Емил Куков - Факултет по изкуства
  • Доц. д-р Манол Станин - Правно-исторически факултет
  • Доц. д-р Десислава Стоилова - Стопански факултет
  • Доц. д-р Валери Цветков - Факултет по педагогика
  • Доц. д-р Борислав Попов - Филологически факултет
  • Проф. д-р Марио Митов - Природо-математически факултет
  • Проф. дсн Валентина Миленкова - Философски факултет
  • Доц. д-р Даниела Попова  - Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт
  • Доц. д-р Димитрина Керина - Технически факултет

Технически секретар:

  • Весела Билева
Последна промяна: 2018-01-19