Το Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο «Νεόφυτος Ρίλας» - Μπλαγκόεβγκραντ παρέχει κύκλο γλωσσικών και ειδικευμένων μαθημάτων στα βουλγαρικά σε αλλοδαπούς. Η εκπαίδευση διεξάγεται βάσει   αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών. Η εκπαίδευση των αλλοδαπών με σκοπό την απόκτηση γλωσσικών και ειδικευμένων γνώσεων διαρκεί τουλάχιστον 9 μήνες και γίνεται σε ομάδες, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα 10 άτομα συνολικά.

Η γλωσσική και η ειδικευμένη κατάρτιση των φοιτητών πραγματοποιείται μέσω της παρακολούθησης υποχρεωτικών μαθημάτων τα οποία είναι προγραμματισμένα σε δύο τάξεις ως εξής:
1. για ανθρωπιστικές ειδικότητες - βουλγαρική γλώσσα - τουλάχιστον 800 ακαδημαϊκές ώρες

2. για όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες:
βουλγαρική γλώσσα - τουλάχιστον 650 ακαδημαϊκές ώρες
ειδικευμένα μαθήματα - τουλάχιστον 350 ακαδημαϊκές ώρες

Η εκπαίδευση στη βουλγαρική γλώσσα αποπερατώνεται με εξέταση /γραπτή και προφορική/ η οποία δίνεται ενώπιον επιτροπής. Η ειδικευμένη κατάρτιση αποπερατώνεται με εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που προβλέπονται στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα και επίσης δίνονται ενώπιον επιτροπής.
Σ' αυτούς που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη γλωσσική και την ειδικευμένη κατάρτιση χορηγείται Βεβαίωση /σύμφωνα με πρότυπο επικυρωμένο από το Υποργείο Εκπαίδευσης και Επιστήμης της Βουλγαρίας/ απαραίτητη για την εγγραφή των αλλοδαπών φοιτητών στο πρώτο έτος.

Τα δίδακτρα ανά γλωσσικό κύκλο είναι 3000 €.

'Οσοι κατέχουν τη βουλγαρικήγλώσσα μπορούν να δώσουν τις εξετάσεις χωρίς παρακολούθηση των γλωσσικών μαθημάτων/συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων στα ειδικευμένα μαθήματα/.

Σ' αυτούς που έχουν περάσει με επιτυχία το Τυποποιημένο διαγώνισμα στη βουλγαρική γλώσσα χορηγείται Πιστοποιητικό επάρκειας βουλγαρικής γλώσσας - επίπεδο "В2" απαραίτητο για τη διαδικασία υποδοχής αλλοδαπών για σπουδές σε βουλγαρικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι - πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαίδευσης στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σύμφωνα με τις διατάξεις και υπό τους όρους που προβλέπονται για τους Βούλγαρους πολίτες.

Последна промяна: 2014-09-04