На 05.12.2019 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в зала 114 (Учебен корпус № 1) ще се проведе церемония по удостояване с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Югозападния университет "Неофит Рилски" на проф. Карл Казер от Университета в Грац, Австрия.

След тържествената част проф. Казер ще изнесе лекция на тема: "Cultures in the Visual Balkans: Challenge of the 21st Century?"

Проф. Карл Казер е един от най-изтъкнатите съвременни балканисти и специалисти по история на Югоизточна Европа и Близкия Изток с принос за обновяването на балканистичните дискусии, методите на научните изследвания и научния диалог в областта на балканистиката и антропологията.

Той е автор на повече от 20 монографии за историята на Югоизточна Европа на немски и английски език. Книгата му "Приятелство и вражда на Балканите" е издадена през 2004 г. и в превод на български език.

Проф. Карл Казер е един от най-активните партньори на Международния университетски семинар по балканистика от първите години на неговото създаване в продължение вече на четвърт век.

От 2000 година по инициатива на проф. Карл Казер Югозападният университет беше включен в международната университетската мрежа CEEPUS. В рамките на този проект преподаватели и студенти от Филологическия и Правно-историческия факултет специализират в Грац и редица други европейски университети, включени в мрежата. Проф. Казер е и дългогодишен сътрудник и член на редакционната колегия на сп. Балканистичен форум, издание на Международния университетски семинар по балканистика към ЮЗУ "Неофит Рилски".

В периода след 2010 година той ръководи два големи международни проекта по програмата на ЕС "Мария Кюри", в които участва екип от преподаватели и докторанти от ЮЗУ "Неофит Рилски". Това са: успешно завършилият  международен проект "Политики и култури на паметта за Руско-турската война 1877- 1878 г.: от разминаване към диалог" (2012 - 2016 г.)  и продължаващият в момента проект с участието на 12 страни:  "Обмен на знания и академични култури в Черноморския регион 18 - 21 век  (2017 - 2021)".

Удостояването на проф. Карл Казер като "Доктор хонорис кауза" на ЮЗУ "Неофит Рилски" е признание за дългогодишните и неуморни усилия на един изключително авторитетен чуждестранен учен за трайно сътрудничество с нашия университет. То е признание към учен, който цени високо работата на българските си колеги и значението на изградените връзки с тях, както и работата с младите хора в науката.

Това признание допринася за устойчивостта на вече изградения диалог и ще даде възможност за по-тясно сътрудничество между нашите университети и засилване на научния и академичен обмен.