Уважаеми колеги,

по повод 30-годишнината от създаването на Стопанския факултет и 45-годишнината от основаването на Югозападния университет "Неофит Рилски" имаме удоволствието да Ви поканим на Юбилейната научна конференция "Предизвикателства пред съвременната икономическа наука - устойчивост и дигитализация".

Конференцията се организира от Стопанския факултет под патронажа на Ректора на Югозападния университет "Неофит Рилски" проф. д-р Борислав Юруков.

Конференцията ще се проведе на 11-12 ноември 2021 г. в Университетския център "Бачиново", гр. Благоевград и онлайн през платформата BigBlueButton - https://bbb.swu.bg/b

За да заявите участието си в конференцията, е необходимо да попълните заявка за участие с включено резюме, която да изпратите на следния имейл адрес: conference_fe@swu.bg

Важни срокове:

30.09.2021 г. - Изпращане на заявки за участие и резюме на доклад на български или английски език.

20.10.2021 г. - Краен срок за изпращане на докладите.

Работни езици: български, английски.

Всички технически подробности за попълване на ЗАЯВКА и изготвяне на резюметата и докладите, както и друга важна информация свързана с ПОКАНАТА и с провеждането на конференцията ще намерите на сайта на Стопанския факултет: (http://fe.swu.bg/?page_id=10942)

Конференцията ще бъде вписана в Регистъра на научната дейност към МОН. Приетите за публикация доклади ще бъдат издадени в сборник в електронен вариант.

Избрани доклади, след двойно рецензиране, ще бъдат публикувани на английски език в списанията: "Икономика и Управление" (http://em.swu.bg/), "Предприемачество" (http://ep.swu.bg/) и "Economics & Law" (http://el.swu.bg/ikonomika/), индексирани базите данни ERIHPLUS, American Economy Association, RePEc, Central and Eastern Online Library, СОЦИОНЕТ, GOOGLE SCHOLAR, DRJI, Bayerische Staat Bibliothek, MIAR and etc.

С уважение,

Програмен съвет на Юбилейната Конференция:
Проф. д-р Преслав Димитров
Председател на Програмния съвет, Декан на Стопанския факултет
и Ръководител на катедра "Туризъм" при ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград