На 13-и и 14-и април 2018 г. в Югозападния университет ще се проведе Регионалната конференция на преподавателите по философия на тема: "Иновативни методи на преподаването по философия". Събитието се организира от Философския факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" и Регионалното управление на образованието в Благоевград. С общата инициатива за осъществяване на конференцията се поставят за обсъждане актуалните  теми: за потребността от учене цял живот, за перспективите пред младите хора в областта на науката и високите технологии, за актуалността на хуманитаристиката в съвременните общообразователни стратегии и технологии.

Работните цели на конференцията са:

  • обсъждане спецификата на методиката и на урочното планиране в обучението по философия;
  • въвеждане на творческия подход в ежедневното обучение по философия;
  • обсъждане на задължителния учебен материал и на учебното съдържание по предметите от философския цикъл;
  • разискване на научноизследователски теми, свързани с предмета на философията, с организацията на философското знание и със съвременните перспективи пред философията;
  • споделяне на собствен опит и постижения в обучението по философия;
  • стимулиране на интереса към иновативни методи и похвати в разработването на един урок по философия и при изграждане на цялостното преподаване по един учебен предмет;
  • обсъждане на интересни и актуални инициативи, които да изграждат мотивация за учене по философия и за лидерска нагласа в учащите се, като подготовка за житейската им реализация.

Очакваме вашите заявки за участие и доклади на имейл: silvia_kristeva@swu.bg

Докладът може да е на свободна тема в общите посоки, изброени в анонса на конференцията. Първоначално е необходимо да се заяви автор и заглавие на доклада. Очакваме да споделите вашия опит, да ни разкажете за своите предизвикателства и постижения.

Планира се публикуване на докладите в рефериран научен сборник на Югозападния университет "Неофит Рилски".