Югозападният университет "Неофит Рилски" и Институтът за български език "Проф. Л. Андрейчин" при Българската академия на науките имат удоволствието да Ви поканят на научния форум "Българска граматика".

Темата на тазгодишното научно събитие е "Граматичните системи в синхрония и диахрония".

Конференцията се състои на 17 октомври 2019 г. (четвъртък) от 9:15 до 17:30 ч. в Големия салон на Института за български език при БАН (бул. "Шипченски проход" 52).

 

Програма

17 октомври 2019 година

9:15 - 9:30 Откриване

9:30 - 10:00 Чл.-кор. проф. Стоян Буров (Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"): Зависимост и йерархия между граматичните системи.

10:00 - 10:30 Проф. Стефана Димитрова (Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин"): Разбирането за категория като важен фактор за развитието на лингвистичните парадигми.

10:30 - 11:00 Почивка

11:00 - 11:30 Доц. Борислав Попов (Югозападен университет "Неофит Рилски"): Триелементен структурен модел в индоевропейските граматични системи като проекция на митологичните представи и на човешкото познание за света.

11:30 - 12:00 Проф. Максим Стаменов (Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин"): Две хипотези за характера и резултатите от взаимодействието на граматичните системи в Балканския езиков съюз.

12:00 - 12:30 Проф. Лилия Илиева (Югозападен университет "Неофит Рилски"): Българската граматика през ситото на книжовния език и Европейският езиков съюз (SAE).

12:30 - 13:00 Дискусионна сесия

13:00 - 13:30 Обедна почивка

13:30 - 13:45 Проф. Красимира Алексова (Софийски университет "Св. Климент Охридски"): Типология на взаимоотношенията между граматическите категории в българския език.

13:45 - 14:00 Проф. Велка Попова (Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"): Граматичната метаморфоза на българския детски език в зората на човешкия живот.

14:00 - 14:15 Доц. Радослав Цонев (Югозападен университет "Неофит Рилски"): Някои начини за изразяване на абсолютната превъзходна степен в българските интернет форуми.

14:15 - 14:30 Гл. ас. Енчо Тилев (Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"): Категориалните и некатегориалните значения като конституиращи елементи на езиковата система.

14:30 - 14:45 Гл. ас. Биляна Тодорова (Югозападен университет "Неофит Рилски"): Съществителното име в ролята на предпоставено несъгласувано определение в съвременната речева практика.

14:45 - 15:15 Дискусионна сесия

15:15 - 15:30 Почивка

15:30 - 15:45 Доц. Ваня Зидарова (Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"): Именната детерминация - морфологична традиция и семантико-прагматична интерпретация.

15:45 - 16:00 Доц. Христо Стаменов (Софийски университет "Св. Климент Охридски"): Акцентно изтъкване на членната морфема.

16:00 - 16:15 Доц. Петя Бъркалова (Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"): От най-близкия род към видовата характеристика.

16:15 - 16:30 Доц. Цветомира Венкова (Софийски университет "Св. Климент Охридски"): От машинен превод към формална граматика.

16:30 - 17:00 Дискусионна сесия

Сесия, посветена на 160-годишнината от рождението и 60-годишнината от кончината на акад. Ал. Теодоров-Балан

17:00 - 17:15 Проф. Йовка Тишева (Софийски университет "Св. Климент Охридски"): За Балан, за културата на речта и духа на езика.

17:15 - 17:30 Доц. Катя Чаралозова (Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин"):Категорията определеност / неопределеност в "Нова българска граматика" на Ал. Теодоров-Балан.

17:30 Закриване

 

Ще бъдат представени проблеми, обхващащи широк спектър в сферата на българската граматика. Това ще даде възможност да бъдат засегнати както по-глобални въпроси, отнасящи се до общите явления и модели в граматичните системи, езиковата типология, отношенията и съпоставките между различни системи, така и по-конкретни теми, свързани с процесите и явленията вътре в самите системи. Представените изследвания могат да се основават на различни теоретични методи и подходи, а системите могат да бъдат разглеждани в синхронен или в диахронен план. Дискусията ще бъде съсредоточена около следните основни въпроси:

  • Какви зависимости се наблюдават между граматичните системи?
  • Кои начини са подходящи за моделиране на граматичните системи?

Целта е не само да се направят генерални обобщения по разискваните теми, а и да се обменят мнения, да се предложат хипотези и да се създаде творческа атмосфера за непосредствен разговор и обмен на идеи.