НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

30 ГОДИНИ ОБУЧЕНИЕ ПО ХИМИЯ

В ЮГОЗАПАДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

19 - 21.10.2017г., 16:00 ч., Университетски център "Бачиново"

В рамките на конференцията (21.10.2017г.) ще се проведе кръгла маса с учители по химия на тема:

"Химичният експеримент и добри практики в училище" с модератор доц. д-р Величка Димитрова

За повече информация: https://30years-chemedu.swu.bg/?lang=bg