ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ ПО КЛАРИНЕТ

"МЕХАНИКА НА МУЗИЦИРАНЕ И ФУКЦИОНИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, СПРЯМО ИНСТРУМЕНТА"

Лектори:

Илиян Илиев - кларинет
д-р Илия Илиев - кларинет
clarinet1 clarinet2

Изявените инструменталисти Илиян Илиев и д-р Илия Илиев ще бъдат лектори в първия международен форум по кларинет "Механика на музициране и фукциониране на изпълнителя, спрямо инструмента". Обучителните курсове ще се проведат на 22, 23, 24 /петък, събота и неделя/ ноември 2019 година. Лекциите ще бъдат насочени към класическата, фолклорната и балканската музика. Няма ограничение за участниците, както по възраст и образование, така и по жанрова насоченост!

ОРГАНИЗАТОР:

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Факултет по изкуствата, катедра "Музика".

www.swu.bg

За контакти: Катедра "Музика" при ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. "Иван Михайлов" № 66, стая 311

 • телефон: + 359 878 91 51 54  д-р Николина Кротева - координатор  към катедра "Музика" e-mail: nina_kroteva@abv.bg
 • телефон: + 359 887 23 56 96 д-р Илия Илиев - лектор e-mail: ilia_iliev68@abv.bg

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ТАКСА за цялостно участие на инструменталист в трите дни на форума:

 • Активно участие *                                       100 лв.
 • Пасивно участие /слушател/                           30 лв.

* За студенти, обучаващи се в ЮЗУ "Неофит Рилски" таксата за активно участие е редуцирана на 80 лв.

Встъпителните такси се заплащат по сметка:
Общинска банка АД
IBAN: BG62SOMB91303160613000
BIC: SOMBBGSF

КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ - 18.11.2019 година.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

 • В първия международен форум по кларинет "Механика на музициране и фукциониране на изпълнителя, спрямо инструмента" няма ограничение за участниците, както по възраст и образование, така и по жанрова насоченост.
 • Всеки кларинетист сам избира формата за участие в курсовете (активна или пасивна) като в заявката за участие е необходимо да бъде отбелязан желаният избор.
 • Записването на кандидатите в първия международен форум по кларинет продължава до 18 ноември 2019 година и се извършва по един от следните начини:
  • чрез изпращане на е-mail: nina_kroteva@abv.bg с посочени данни от регистрационната форма;
  • чрез писмено попълване на регистрационната форма - корпус 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски", стая 580;
 • В първия международен форум по кларинет могат да се включат инструменталисти, подали заявка и заплатили такса за участие. Таксата трябва да се преведе в посочената сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Необходимо е като основание за плащане да се посочи, че преведената такса е за участие в майсторския клас по кларинет.
 • Организаторите дават още една възможност на изявилите желание да участват като пасивни слушатели. Те могат да заплатят своята такса за участие в деня, преди откриването на форума, на касата на университета.

На отказалите се от участие във форума таксата не се връща!
Разходите по пътуването и пребиваването са за сметка на участниците.
Само за активните участници Организационният комитет предоставя безплатни нощувки в хотелската база "Бачиново" на университета.

КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ - 18.11.2019 година.

 • Активно участващите кандидати трябва да подготвят две инструментални произведения.
 • Най-изявените от активно участващите ще се представят на галаконцерта в неделя - 24.11.2019 година.
 • Всички активни участници, завършили курса получават Сертификат за добро представяне от ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Полученият сертификат е документ за успешно издържан кандидатстудентски изпит за всички, които желаят да продължат обучението си в класа на тези преподаватели.
 • Всеки активен участник се задължава предварително да изпрати на организаторите сканирани нотните партитури на  произведенията, с които ще се яви като изпълнител.
 • Организационният комитет се задължава да съдейства за осигуряването на корепетитор/акомпанимент при следните условия:
  • по изрично заявено желание от страна на участника отразено във формуляра за участие;
  • при предварително предоставен нотен текст заедно с формуляра и потвърдено от страна на корепетитора участие;

В случай, че участникът се отказва от корепетитор е необходимо да подсигури на свои разноски собствен инструментален съпровод!

Записите по време на провеждане на форума са забранени!

Единствено Организационният комитет на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград има изключителното право за договаряне на цялостно или частично записване, заснемане или излъчване на лекциите, занятията и галаконцерта.
За реализиране на записи /аудио, видео, СD, DVD/ по време конкурса, както и за излъчванията им,  участниците не получават възнаграждения.
Организационният комитет си запазва правото на промени в програмата на форума по кларинет!

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:

Откриване на 22.11.2019 (петък) от 13:00 часа /часът е съобразен с пътуването и пристигането на участниците/.
На откриването майстор-репаратор Стефан Стефанов ще проведе лекция по въпросите за подръжката и съхраняването на инструмента.
След откриването ще започнат индивидуалните уроци с участниците.
Корепетитор на занятията ще бъде Огняна Соколова.
В събота на 23.11.2019 индивидуалните часове ще започнат от 10:00 часа и ще продължат докато преминат всички участници.
В неделя на 24.11.2019 ще се проведе концерт-матине с начален час 11:00. В него ще вземат участие най-изявените от участниците. На този концерт ще бъдат връчени Сертификати на всички активно участвали във форума.

В зависимост от броя на активно участващите инструменталисти предложената програма може да бъде коригирана!