НАП: Първокурсници, платихте ли здравните си вноски за периода юли - октомври?

Национална агенция за приходите призовава всички студенти-първокурсници да проверят здравноосигурителния си статус. При три неплатени вноски губите здравните си права! За просрочване на плащането на месечната здравноосигурителна вноска дължите лихва!

Здравно осигуряване на студенти редовно обучение за ОКС "бакалавър" и за ОКС "магистър"

На здравно осигуряване подлежат всички студенти редовна форма на обучение, паралелно обучение, прекъснали по болест, прекъснали поради бременност и раждане, прекъснали поради слаб успех и всички видове студенти, които са прекъснали, но са запазили студентските права.

Необходими условия:

 1. Да подават задължително декларация за здравно осигуряване:
  • в началото на всяка учебна година;
  • при прекъсване на обучението си;
  • при започване или прекратяване на работа.
 2. Възраст - ненавършени 26 години.
 3. Да не се осигуряват по трудови или граждански правоотношения, по които се дължат здравно-осигурителни вноски.
 4. Да не получават наследствена или инвалидна пенсия.
 5. По отношение на докторантите, изискванията за здравно осигуряване са същите, както при студентите, с изключение на възрастовата граница от 26 години.

За повече информация - www.nap.bg и тел. 0700 18 700 (на цената на един градски разговор).

Бъди отговорен към себе си!

Последна промяна: 2018-03-21