"Младежки студентски клуб на политолога" е доброволно, независимо, непартийно сдружение с нестопанска цел на студенти по Политология от Югозападен университет "Неофит Рилски" (ЮЗУ) Клубът осъществява дейността си на основата на действащото българско законодателство и на Устава на Клуба.

Целта на създаването на Клуба е да издига престижа на специалност Политология в рамките на Философски факултет на  Югозападен Университет " Неофит Рилски" и в страната.  В тази насока да спомага за социализацията на студентите и тяхната професионална реализация. Наред с това и да допринася за получаването на по-добра квалификация по специалността.

Член на Клуба може да бъде всеки пълнолетен български или чуждестранен гражданин  с интереси в областта на Политологията независимо от своя пол, религиозна или етническа принадлежност. Членството е доброволно. То е акт на свободно волеизявление.

Ръководството на Клуба се осъществява от Председател,  Секретар и
Заместник-председател. Избират се на мандатен принцип, за период от 2 години от Общото събрание на Клуба, след демократично проведени избори.

Клуба се развива под патронажа на Научно-методическото ръководство, което се състои от един до трима преподаватели. Избират се на мандатен принцип, за период от 2 години. След демократично провеждани избори, по предложение на Общото събрание  на Клуба и след съгласувани действия с академичния състав на Философски факултет.

В края на учебната година се планира да се проведе Студентска научна сесия.

Общите събрания на Клуба се провеждат веднъж месечно или (всеки трети вторник), с изключение на сесиите и ваканциите.

Последна промяна: 2016-03-18