Годишни такси за обучение на студенти и докторанти за учебната 2019/2020 г.

І. Годишни такси за обучение, субсидирано от държавата на студенти, докторанти и специализанти - граждани на Република България, на друга държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

№ по ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

образователно-квалификационна степен

Докторанти и специализанти

Езиков курс         (в евро)

бакалавър

магистър

магистър след бакалавър

 

 

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

Дистан-ционно

редовно

задочно

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.

Педагогически науки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Теория и управление на образованието

575

575

 

 

575

575

575

920

920

 

1.2.

Педагогика

575

575

 

 

575

575

 

920

920

1.3.

Педагогика на обучението по...

575

575

 

 

575

575

 

920

920

2.

Хуманитарни науки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Филология

710

710

 

 

710

710

 

1470

1470

2.2.

История и археология

700

 

 

 

700

 

 

1470

1470

2.3.

Философия

700

700

 

 

700

700

 

1470

1470

3.

Социални, стопански и правни науки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

700

700

 

 

700

700

 

1470

1470

3.2.

Психология

830

830

 

 

830

830

 

1470

1470

3.3.

Политически науки

730

 

 

 

730

 

 

1470

1470

3.4.

Социални дейности

730

730

 

 

730

730

 

1470

1470

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

750

750

 

 

750

750

 

1470

1470

3.6.

Право

 

 

750

750

 

 

 

1470

1470

3.7.

Администрация и управление

530

530

 

 

530

530

 

920

920

3.8.

Икономика

530

530

 

 

530

530

 

920

920

3.9.

Туризъм

530

 

 

 

530

 

 

920

920

4.

Природни науки, математика и информатика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Физически науки

640

 

 

 

700

 

 

1500

1500

4.2.

Химически науки

700

 

 

 

810

 

 

1500

1500

4.4.

Науки за земята

700

 

 

 

700

 

 

2000

2000

4.5.

Математика

700

 

 

 

700

 

 

1500

1500

4.6.

Информатика и компютърни науки

810

 

 

 

810

 

 

2000

2000

5.

Технически науки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Машинно инженерство

720

 

 

 

760

 

 

1200

1200

5.2.

Електротехника,електроника и автоматика

720

720

 

 

760

760

 

1200

1200

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

760

760

 

 

760

 

 

1200

1200

6.

Здравеопазване и спорт

6.1.

Обществено здраве

900

 

 

 

900

 

 

2000

2000

6.2.

Здравни грижи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинска сестра

1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акушерка

1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт

1020

 

 

 

1020

 

 

 

 

 

8.

Изкуства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.

Изобразителни изкуства

900

 

 

 

920

 

 

 

 

8.2.

Музикално и танцово изкуство

900

 

 

 

920

 

 

1900

1500

8.3.

Театрално и филмово изкуство

900

 

 

 

920

 

 

1900

1500

9.

Сигурност и отбрана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Национална сигурност

1020

 

 

 

1020

 

 

 

 

ІІ. Годишни такси за обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро)

№ по ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

образователно-квалификационна степен

Докторанти и специализанти

Езиков курс         (в евро)

бакалавър

магистър

магистър след бакалавър

 

 

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

Дистан-ционно

редовно

задочно

 

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро*)

 

 

Всички професионални направления  (с изключение на Здравни грижи)

3400

2800

3400

2800

3500

3400

 

3500

2500

3000

1.

Здравни грижи

4450

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

*Таксите за обучение се заплащат в левовата равностойност на утвърдения размер на таксата в евро по фиксирания курс на еврото към българския лев.

ІІІ. Годишни такси за обучение на чужд език на студенти,  докторанти и специализанти

№ по ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

образователно-квалификационна степен

Докторанти и специализанти

Езиков курс         (в евро)

бакалавър

магистър

магистър след бакалавър

 

 

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

Дистан-ционно

редовно

задочно

 

Обучение на чужд език (в евро*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички професионални направления (с изключение на Здравни грижи)

3400

2800

3400

2800

3500

3400

 

3500

2500

 

1.

Здравни грижи

4450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Таксите за обучение се заплащат в левовата равностойност на утвърдения размер на таксата в евро по фиксирания курс на еврото към българския лев.

Последна промяна: 2019-06-04