Семестриални такси за приети студенти за обучение по образователно-квалификационна степен «Магистър» след придобита образователно-квалификационна степен «Бакалавър» или «Магистър» в съответствие с чл. 21, ал. 3 от ЗВО  за учебната 2017/2018 година
Професионално направление Семестриална такса (редовна и задочна форма на обучение)
1.1. Теория и управление на образованието 683,00 лв.
1.2. Педагогика 683,00 лв.
1.3. Педагогика на обучението по ... 683,00 лв.
2.1. Филология 830,00 лв.
2.2. История и археология 830,00 лв.
2.3. Философия 830,00 лв.
3.1. Социология, антропология и науки за културата 830,00 лв.
3.2. Психология 850,00 лв.
3.3. Политически науки 850,00 лв.
3.4. Социални дейности 850,00 лв.
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 850,00 лв.
3.6. Право 1 000,00 лв.
3.7. Администрация и управление 800,00 лв.
3.8. Икономика 800,00 лв.
3.9. Туризъм 800,00 лв.
4.1. Физически науки 800,00 лв.
4.2. Химически науки 800,00 лв.
4.4. Науки за земята 800,00 лв.
4.5. Математика 700,00 лв.
4.6. Информатика и компютърни науки 800,00 лв.
5.1. Машинно инженерство 800,00 лв.
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 800,00 лв.
5.3. Комуникационна и компютърна техника 800,00 лв.
7.4. Обществено здраве 1 000,00 лв.
7.6. Спорт 900,00 лв.
8.2. Изобразително изкуство 1 100,00 лв.
8.3. Музикално и танцово изкуство 1 100,00 лв.
8.4. Театрално и филмово изкуство 1 100,00 лв.
9.1. Национална сигурност 1 000,00 лв.
Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 от ЗВО: в евро 1600.00 евро /в левова равностойност/
Последна промяна: 2017-06-05