Семестриални такси за обучение срещу заплащане за студенти, обучаващи се по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "б" и чл. 21, ал. 3 от Закона за висшето образование по образователно-квалификационни степени «Бакалавър» и «Магистър» след придобито средно образование и образователно-квалификационна степен «Магистър» след придобита ОКС «Бакалавър» и «Магистър», за учебната 2020/2021 г.

(Заповед № 936/30.06.2020; Заповед № 1202/25.08.2020)

Код на ПН

Професионално направление

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ (редовно, задочно, дистанционно обучение)

първи и втори курс

трети, четвърти и пети курс

1.1

Теория и управление на образованието

781 лв.


1.2

Педагогика

946 лв./820 лв*

908 лв.

1.3

Педагогика на обучението по ...

996 лв./820 лв*

958 лв.

2.1

Филология

1 152 лв.

1 152 лв.

2.2

История и археология

1 132 лв.

1 132 лв.

2.3

Философия

1 076 лв.

1 076 лв.

3.1

Социология, антропология и науки за културата

943 лв.

968 лв.

3.2

Психология

1 063 лв.

1 088 лв.

3.3

Политически науки

1 065 лв.

1 065 лв.

3.4

Социални дейности

1 044 лв.

1 044 лв.

3.5

Обществени комуникации и информационни науки

993 лв.

993 лв.

3.6

Право

1 080 лв.

1 080 лв.

3.7

Администрация и управление

765 лв.

725 лв.

3.8

Икономика

776 лв.

736 лв.

3.9

Туризъм

815 лв.

775 лв.

4.1

Физически науки

1 416 лв.

1 416 лв.

4.2

Химически науки

1 555 лв.

1 555 лв.

4.4

Науки за земята

1 502 лв.

1 502 лв.

4.5

Математика

1 440 лв.

1 440 лв.

4.6

Информатика и компютърни науки

1 515 лв.

1 515 лв.

5.1

Машинно инженерство

1 471 лв.

1 471 лв.

5.2

Електротехника, електроника и автоматика

1 565 лв.

1 565 лв.

5.3

Комуникационна и компютърна техника

1 475 лв.

1 475 лв.

7.4

Обществено здраве

1 327 лв.

1 327 лв.

7.5

Здравни грижи

2 156 лв.

2 156 лв.

7.6

Спорт

2 672 лв.

2 672 лв.

8.2

Изобразително изкуство

2 203 лв.

2 203 лв.

8.3

Музикално и танцово изкуство

2 791 лв.

2 791 лв.

8.4

Театрално и филмово изкуство

2 625 лв.

2 625 лв.

9.1

Национална сигурност

1 550 лв.

1 550 лв.

*За студентите от втори курс, приети срещу заплащане по образователно-квалификационна степен "Магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" по специалности в професионални направления 1.2. "Педагогика" и 1.3. "Педагогика на обучението по ..." размерът на таксата за обучение е 820.00 лв. на семестър (Заповед № 1202/25.08.2020).

Последна промяна: 2020-08-27