Семестриални такси за обучение субсидирано от държавата за новоприети студенти, утвърдени с ПМС № 240/27 април 2017 г. за учебната 2017/2018 год.
Професионално направление/Специалност Образователно-квалификационна степен
"Бакалавър" и "Магистър" след средно образование (редовно и задочно) "Магистър" след придобита ОКС "Бакалавър" или "Магистър" (редовно и задочно)
1.1. Теория и управление на образованието 250 лв.
Образователен мениджмънт
1.2. Педагогика 250 лв. 250 лв.
Педагогика и образователен мениджмънт, Социална педагогика, Специална педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език
1.3. Педагогика на обучението по ... 250 лв. 250 лв.
Математика и информатика, Педагогика на обучението по физика и математика, Химия и физика, Педагогика на обучението по химия и човекът и природата, Педагогика на обучението по география и история, Педагогика на обучението по български език и чужд език (руски) Педагогика на обучението по български език и чужд език (турски), Педагогика на обучението по български език и чужд език (гръцки) Педагогика на музикалното изкуство, Изобразително изкуство, Педагогика на обучението по технологии и предприемачество, Физическо възпитание и спорт
2.1. Филология 305 лв. 305 лв.
Българска филология, Английска филология, Приложна лингвистика, Английски език и етнология, Лингвистика, Славянска филология, Балканистика
2.2. История и археология 305 лв. 305 лв.
История, История и археология, Архивистика и информационна сигурност
2.3. Философия 305 лв. 305 лв.
Философия
3.1. Социология, антропология и науки за културата 305 лв. 305 лв.
Социология, Културология и културен мениджмънт, Културология, Култура и медии, Култура и културен туризъм
3.2. Психология 325 лв. 325 лв.
Психология
3.3. Политически науки 315 лв. 315 лв.
Международни отношения, Политология
3.4. Социални дейности 315 лв. 315 лв.
Социални дейности
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 325 лв. 325 лв.
Връзки с обществеността
3.6. Право 325 лв.
Право
3.7. Администрация и управление 230 лв. 230 лв.
Публична администрация, Бизнес мениджмънт и предприемачество
3.8. Икономика 230 лв. 230 лв.
Финанси, Счетоводство и контрол, Социоикономика, Икономика на публичната сфера, Маркетинг, Международен бизнес
3.9. Туризъм 230 лв. 230 лв.
Туризъм
4.1. Физически науки 275 лв. 300 лв.
Приложни оптични технологии, Физика
4.2. Химически науки 300 лв. 350 лв.
Химия, Медицинска химия
4.4. Науки за земята 300 лв. 300 лв.
География и регионална политика, Екология и опазване на околната среда
4.5. Математика 300 лв. 300 лв.
Математика
4.6. Информатика и компютърни науки 350 лв. 350 лв.
Информатика, Информационни системи и технологии
5.1. Машинно инженерство 310 лв. 330 лв.
Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 310 лв. 330 лв.
Електроника
5.3. Комуникационна и компютърна техника 330 лв. 330 лв.
Комуникационна техника и технологии, Компютърни системи и технологии
7.4. Обществено здраве 390 лв. 390 лв.
Кинезитерапия, Логопедия
7.5. Здравни грижи 450 лв.
Медицинска сестра, Акушерка
7.6. Спорт 400 лв. 400 лв.
Спорт
8.2. Изобразително изкуство 390 лв. 400 лв.
Мода
8.3. Музикално и танцово изкуство 390 лв. 400 лв.
Българска народна хореография, Съвременна хореография, Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене), Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене), Електронни технологии в музиката
8.4. Театрално и филмово изкуство 390 лв. 400 лв.
Актьорско майсторство, Филмова и телевизионна режисура, Филмово и телевизионно операторство, Филмов и телевизионен монтаж
9.1. Национална сигурност 475 лв. 475 лв.
Национална сигурност
Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 от ЗВО (в евро)
Всички професионални направления с изключение на професионално направление Здравни грижи (в евро) редовно - 1500, задочно -1250 редовно - 1600, задочно - 1500
7.5. Здравни грижи редовно 2000
Езиков курс - 3000
Обучение на чужд език (всички професионални направления с изключение на професионално направление Здравни грижи) - в евро редовно - 1500, задочно - 1250 редовно - 1600, задочно - 1500
7.5. Здравни грижи редовно 2000
Последна промяна: 2017-09-07