Семестриални такси за обучение срещу заплащане, определени със заповед № 1197/17.05.2017 год. за новоприети студенти в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след придобито средно образование и по образователно-квалификационна степен "Магистър" след придобита ОКС "Бакалавър" и "Магистър" съгласно Решение на МС № 236/27.04.2017 г.  за учебната 2017/2018 год
Професионално направление/Специалност Образователно-квалификационна степен
Бакалавър и Магистър след средно образование (редовно и задочно) в лв. Магистър след висше образование (редовно и задочно) в лв.
1.1. Теория и управление на образованието 683,00 лв.
Образователен мениджмънт
1.2. Педагогика 683,00 лв. 683,00 лв.
Педагогика и образователен мениджмънт, Социална педагогика, Специална педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език
1.3. Педагогика на обучението по ... 683,00 лв. 683,00 лв.
Математика и информатика, Педагогика на обучението по физика и математика, Химия и физика, Педагогика на обучението по химия и човекът и природата, Педагогика на обучението по география и история, Педагогика на обучението по български език и чужд език (руски)  Педагогика на обучението по български език и чужд език (турски), Педагогика на обучението по български език и чужд език (гръцки)  Педагогика на музикалното изкуство, Изобразително изкуство, Педагогика на обучението по технологии и предприемачество, Физическо възпитание и спорт
2.1. Филология 946,00 лв. 946,00 лв.
Българска филология, Английска филология, Приложна лингвистика, Английски език и етнология, Лингвистика, Славянска филология, Балканистика
2.2. История и археология 946,00 лв. 946,00 лв.
История, История и археология, Архивистика и информационна сигурност
2.3. Философия 946,00 лв. 946,00 лв.
Философия
3.1. Социология, антропология и науки за културата 946,00 лв. 946,00 лв.
Социология, Културология, Културология и културен мениджмънт, Култура и медии, Култура и културен туризъм
3.2. Психология 966,00 лв. 966,00 лв.
Психология
3.3. Политически науки 956,00 лв. 956,00 лв.
Международни отношения,  Политология
3.4. Социални дейности 956,00 лв. 956,00 лв.
Социални дейности
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 966,00 лв. 966,00 лв.
Връзки с обществеността
3.6. Право 966,00 лв.
Право
3.7. Администрация и управление 576,00 лв. 576,00 лв.
Публична администрация,  Бизнес мениджмънт и предприемачество
3.8. Икономика 576,00 лв. 576,00 лв.
Финанси, Счетоводство и контрол, Социоикономика, Икономика на публичната сфера, Маркетинг,  Международен бизнес
3.9. Туризъм 576,00 лв. 576,00 лв.
Туризъм
4.1. Физически науки 1 245,00 лв. 1 270,00 лв.
Приложни оптични технологии, Физика
4.2. Химически науки 1 270,00 лв. 1 320,00 лв.
Химия, Медицинска химия
4.4. Науки за земята 1 270,00 лв. 1 270,00 лв.
География и регионална политика, Екология и опазване на околната среда
4.5. Математика 1 270,00 лв. 1 270,00 лв.
Математика
4.6. Информатика и компютърни науки 1 320,00 лв. 1 320,00 лв.
Информатика, Информационни системи и технологии
5.1. Машинно инженерство 1 280,00 лв. 1 300,00 лв.
Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 1 280,00 лв. 1 300,00 лв.
Електроника
5.3. Комуникационна и компютърна техника 1 300,00 лв. 1 300,00 лв.
Комуникационна техника и технологии, Компютърни системи и технологии
7.4. Обществено здраве 1 221,00 лв. 1 221,00 лв.
Кинезитерапия, Логопедия
7.5. Здравни грижи 2 182,00 лв.
Медицинска сестра, Акушерка
7.6. Спорт 2 548,00 лв. 2 548,00 лв.
Спорт
8.2. Изобразително изкуство 2 226,00 лв. 2 236,00 лв.
Мода
8.3. Музикално и танцово изкуство 2 226,00 лв. 2 236,00 лв.
Българска народна хореография, Съвременна хореография, Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене), Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене), Електронни технологии в музиката
8.4. Театрално и филмово изкуство 2 226,00 лв. 2 236,00 лв.
Актьорско майсторство, Филмова и телевизионна режисура, Филмово и телевизионно операторство, Филмов и телевизионен монтаж
9.1. Национална сигурност 1 445,00 лв. 1 445,00 лв.
Национална сигурност
Последна промяна: 2017-06-05