Семестриални такси за обучение срещу заплащане за студенти, обучаващи се за учебната 2019/2020 г. по образователно-квалификационни степени "Бакалавър" и "Магистър" след придобито средно образование и образователно-квалификационна степен "Магистър" след придобита ОКС "Бакалавър" и "Магистър" по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "б" и чл. 21, ал. 2 от ЗВО, във връзка с чл. 95, ал. 4 от ЗВО

Заповед № 1007/31.05.2019 г.

Ши-фър

Области на висше образование, професионални направления и специалности

ОКС "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование (редовна и задочна форма

ОКС "Магистър" след завършено висше образование (редовна и задочна форма

Дистанционна форма

1.1

Теория и управление на образованието

721.00 лв.

721.00 лв.

721.00 лв.

1.2.

Педагогика

721.00 лв.

721.00 лв.

 

1.3

Педагогика на обучението по...

721.00 лв.

721.00 лв.

 

2.1.

Филология

997.00 лв.

997.00 лв.

 

2.2

История и археология

992.00 лв.

992.00 лв.

 

2.3

Философия

992.00 лв.

992.00 лв..

 

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

992.00 лв.

992.00 лв.

 

3.2.

Психология

1057.00 лв.

1057.00 лв.

 

3.3.

Политически науки

1007.00 лв.

1007.00 лв.

 

3.4

Социални дейности

1007.00 лв.

1007.00 лв.

 

3.5

Обществени комуникации и информационни науки

1017.00 лв.

1017.00 лв.

 

3.6

Право

1017.00 лв.

1017.00 лв.

 

3.7

Администрация и управление

664.00 лв.

664.00 лв.

 

3.8

Икономика

664.00 лв.

664.00 лв.

 

3.9

Туризъм

664.00 лв.

664.00 лв.

 

4.1.

Физически науки

1291.00 лв.

1321.00 лв.

 

4.2.

Химически науки

1321.00 лв.

1376.00 лв.

 

4.4.

Науки за земята

1321.00 лв.

1321.00 лв.

 

4.5

Математика

1321.00 лв.

1321.00 лв.

 

4.6.

Информатика и компютърни науки

1376.00 лв.

1376.00 лв.

 

5.1.

Машинно инженерство

1331.00 лв.

1351.00 лв.

 

5.2.

Електротехника,електроника и автоматика

1331.00 лв.

1351.00 лв.

 

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

1351.00 лв.

1351.00 лв.

 

7.4.

Обществено здраве

1282.00 лв.

1282.00 лв.

 

7.5

Здравни грижи

2243.00 лв.

 

 

7.6

Спорт

2659.00 лв.

2659.00 лв.

 

8.2.

Изобразителни изкуства

2287.00 лв.

2297.00 лв.

 

8.3.

Музикално и танцово изкуство

2287.00 лв.

2297.00 лв.

 

8.4.

Театрално и филмово изкуство

2287.00 лв.

2297.00 лв.

 

9.1

Национална сигурност

1481.00 лв.

1481.00 лв.

 

 

Последна промяна: 2019-06-04