Семестриални такси за обучение субсидирано от държавата, за студенти от втори, трети, четвърти и пети курс, утвърдени с ПМС № 240/ 27 април 2017 г.  за учебната 2017/2018 год.
Професионално направление/Специалност Образователно-квалификационна степен
"Бакалавър" и "Магистър" след средно образование  (редовно и задочно) "Магистър" след придобита ОКС "Бакалавър" или "Магистър" (редовно и задочно)
1.1. Теория и управление на образованието
205 лв.
Образователен мениджмънт

1.2. Педагогика 205 лв. 205 лв.
Педагогика и образователен мениджмънт, Социална педагогика, Специална педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език

1.3. Педагогика на обучението по ... 205 лв. 205 лв.
Математика и информатика, Физика и математика, Химия и физика, Педагогика на обучението по химия и човекът и природата, Педагогика на обучението по география и история, Български език и руски език, Педагогика на обучението по български език и по руски език, Педагогика на обучението по български език и по английски език, Педагогика на музикалното изкуство, Изобразително изкуство, Техника, технологии и предприемачество, Педагогика на обучението по технологии и предприемачество, Физическо възпитание и спорт

2.1. Филология 285 лв. 285 лв.
Българска филология, Английска филология, Приложна лингвистика, Английски език и етнология, Лингвистика, Славянска филология, Балканистика

2.2. История и археология 285 лв. 285 лв.
История, История и археология, Архивистика и информационна сигурност

2.3. Философия 285 лв. 285 лв.
Философия

3.1. Социология, антропология и науки за културата 285 лв. 285 лв.
Социология, Културология и културен мениджмънт, Културология, Култура и медии, Култура и културен туризъм

3.2. Психология 290 лв. 295 лв.
Психология

3.3. Политически науки 290 лв. 295 лв.
Международни отношения, Европеистика, Политология

3.4. Социални дейности 285 лв. 285 лв.
Социални дейности

3.5. Обществени комуникации и информационни науки 290 лв. 295 лв.
Връзки с обществеността

3.6. Право 290 лв.
Право

3.7. Администрация и управление 210 лв. 215 лв.
Публична администрация, Бизнес мениджмънт и предприемачество, Стопанско управление

3.8. Икономика 210 лв. 215 лв.
Финанси, Счетоводство и контрол, Социоикономика, Икономика на публичната сфера, Маркетинг, Международен бизнес, Международни икономически отношения

3.9. Туризъм 210 лв. 215 лв.
Туризъм

4.1. Физически науки 260 лв. 260 лв.
Приложни оптични технологии, Метрология

4.2. Химически науки 260 лв. 260 лв.
Химия, Медицинска химия

4.4. Науки за земята 260 лв. 260 лв.
География, География и регионална политика, Екология и опазване на околната среда

4.5. Математика 300 лв. 300 лв.
Математика

4.6. Информатика и компютърни науки 330 лв. 330 лв.
Информатика, Информационни системи и технологии

5.1. Машинно инженерство 290 лв. 290 лв.
Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия

5.2. Електротехника, електроника и автоматика 290 лв. 290 лв.
Електроника

5.3. Комуникационна и компютърна техника 330 лв. 330 лв.
Комуникационна техника и технологии, Компютърни системи и технологии

7.4. Обществено здраве 350 лв. 350 лв.
Кинезитерапия, Логопедия

7.5. Здравни грижи 350 лв.
Медицинска сестра, Акушерка

7.6. Спорт 375 лв. 375 лв.
Спорт

8.2. Изобразително изкуство 360 лв. 360 лв.
Мода, Промишлени изкуства (мода)

8.3. Музикално и танцово изкуство 360 лв. 360 лв.
Българска народна хореография, Съвременна хореография, Изпълнителско изкуство (Музикален театър), Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене), Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене), Електронни технологии в музиката

8.4. Театрално и филмово изкуство 360 лв. 360 лв.
Актьорско майсторство, Филмова и телевизионна режисура, Филмово и телевизионно операторство, Филмов и телевизионен монтаж

9.1. Национална сигурност 425 лв. 425 лв.
Национална сигурност

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 от ЗВО (в евро)
Всички професионални направления (в евро) редовно - 1500, задочно -1250 редовно - 1600,            задочно - 1500
Езиков курс - 3000

Обучение на чужд език (всички професионални направления) - в евро редовно - 1500, задочно - 1250 редовно - 1600,            задочно - 1500

 

Семестриални такси за обучение субсидирано от държавата, за студенти от втори, трети, четвърти и пети курс, утвърдени с ПМС № 240/ 27 април 2017 г. за учебната 2017/2018 год.
Професионално направление/Специалност Образователно-квалификационна степен
"Бакалавър" и "Магистър" след средно образование (редовно и задочно) "Магистър" след придобита ОКС "Бакалавър" или "Магистър" (редовно и задочно)
1.1. Теория и управление на образованието 205 лв.
Образователен мениджмънт
1.2. Педагогика 205 лв. 205 лв.
Педагогика и образователен мениджмънт, Социална педагогика, Специална педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език
1.3. Педагогика на обучението по ... 205 лв. 205 лв.
Математика и информатика, Физика и математика, Химия и физика, Педагогика на обучението по химия и човекът и природата, Педагогика на обучението по география и история, Български език и руски език, Педагогика на обучението по български език и по руски език, Педагогика на обучението по български език и по английски език, Педагогика на музикалното изкуство, Изобразително изкуство, Техника, технологии и предприемачество, Педагогика на обучението по технологии и предприемачество, Физическо възпитание и спорт
2.1. Филология 285 лв. 285 лв.
Българска филология, Английска филология, Приложна лингвистика, Английски език и етнология, Лингвистика, Славянска филология, Балканистика
2.2. История и археология 285 лв. 285 лв.
История, История и археология, Архивистика и информационна сигурност
2.3. Философия 285 лв. 285 лв.
Философия
3.1. Социология, антропология и науки за културата 285 лв. 285 лв.
Социология, Културология и културен мениджмънт, Културология, Култура и медии, Култура и културен туризъм
3.2. Психология 290 лв. 295 лв.
Психология
3.3. Политически науки 290 лв. 295 лв.
Международни отношения, Европеистика, Политология
3.4. Социални дейности 285 лв. 285 лв.
Социални дейности
3.5. Обществени комуникации и информационни науки 290 лв. 295 лв.
Връзки с обществеността
3.6. Право 290 лв.
Право
3.7. Администрация и управление 210 лв. 215 лв.
Публична администрация, Бизнес мениджмънт и предприемачество, Стопанско управление
3.8. Икономика 210 лв. 215 лв.
Финанси, Счетоводство и контрол, Социоикономика, Икономика на публичната сфера, Маркетинг, Международен бизнес, Международни икономически отношения
3.9. Туризъм 210 лв. 215 лв.
Туризъм
4.1. Физически науки 260 лв. 260 лв.
Приложни оптични технологии, Метрология
4.2. Химически науки 260 лв. 260 лв.
Химия, Медицинска химия
4.4. Науки за земята 260 лв. 260 лв.
География, География и регионална политика, Екология и опазване на околната среда
4.5. Математика 300 лв. 300 лв.
Математика
4.6. Информатика и компютърни науки 330 лв. 330 лв.
Информатика, Информационни системи и технологии
5.1. Машинно инженерство 290 лв. 290 лв.
Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия
5.2. Електротехника, електроника и автоматика 290 лв. 290 лв.
Електроника
5.3. Комуникационна и компютърна техника 330 лв. 330 лв.
Комуникационна техника и технологии, Компютърни системи и технологии
7.4. Обществено здраве 350 лв. 350 лв.
Кинезитерапия, Логопедия
7.5. Здравни грижи 350 лв.
Медицинска сестра, Акушерка
7.6. Спорт 375 лв. 375 лв.
Спорт
8.2. Изобразително изкуство 360 лв. 360 лв.
Мода, Промишлени изкуства (мода)
8.3. Музикално и танцово изкуство 360 лв. 360 лв.
Българска народна хореография, Съвременна хореография, Изпълнителско изкуство (Музикален театър), Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене), Изпълнителско изкуство (поп и джаз пеене), Електронни технологии в музиката
8.4. Театрално и филмово изкуство 360 лв. 360 лв.
Актьорско майсторство, Филмова и телевизионна режисура, Филмово и телевизионно операторство, Филмов и телевизионен монтаж
9.1. Национална сигурност 425 лв. 425 лв.
Национална сигурност
Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 от ЗВО (в евро)
Всички професионални направления (в евро) редовно - 1500, задочно -1250 редовно - 1600, задочно - 1500
Езиков курс - 3000
Обучение на чужд език (всички професионални направления) - в евро редовно - 1500, задочно - 1250 редовно - 1600, задочно - 1500
Последна промяна: 2017-09-07