На основание чл. 95, ал. 1, ал. 2 и чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за висшето образование, Решение на МС № 233 от 25.04.2019 г. за утвърждаване на таксите за обучение в държавните висши училища за учебната 2019/2020 г. и във връзка с решение на Академичен съвет от 20.02.2019 г. (Протокол № 36),

НАРЕЖДАМ:

 1. Всички студенти, обучаващи се по държавна субсидия, от редовна и задочна форма на обучение по всички образователно-квалификационни степени да заплащат семестриална такса в размер, определен с РМС № 233 от 25.04.2019 г. за учебната 2019/2020 година.
 2. От заплащане на такси се освобождават:
 3. Лица, които са кръгли сираци.
 4. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто.
 5. Военноинвалиди и военнопострадали.
 6. Лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.
 7. Такса в размер, определен с намаление от 10 процента на размера, утвърден с решение на Министерския съвет, заплащат студентите от следните категории: студенти с отличен успех; студентки майки с деца до 6-годишна възраст; бащи с деца до 6-годишна възраст, в случаите, когато майката не е студент или е починала и/или родителските права са предоставени на бащата; полусираци (един жив родител) до 26-годишна възраст; студенти с трайни увреждания и намалена работоспособност от 50 до 69 процента.
 8. Връщането на 10 % от внесената в банката семестриална такса да се извърши при следния ред и условия:
 9. Студентите подават в канцеларията на основните звена заявление до ректора, копие на квитанция за платена семестриална такса и оригинал и копие на един от следните документи:
  • Уверение за успеха от предвидените за полагане изпити по учебен план
  • Удостоверение за раждане на детето
  • Удостоверение за наследници и смъртен акт
  • Съдебно решение за предоставяне на родителски права
  • Решение на ТЕЛК за намалена работоспособност от 50 до 69%.

Оригиналът на документа се връща след сравняване с копието и заверка от секретаря на факултета.

 1. Ръководителят на основното звено разглежда документите и дава писмено становище върху заявлението.
 2. Ръководителят на основното звено представя проектозаповед (по образец-приложение) за възстановяване на 10 % от размера на семестриалната такса с придружително писмо в деловодството на университета.
 3. Документите се представят на финансовия контрольор за проверка и окончателно становище за извършване на разхода по възстановяване на редукцията на таксите.
 4. Заповедта се подписва от ректора, съгласувано с финансовия контрольор и главния счетоводител.
 5. Финансово-счетоводният отдел изготвя поименна ведомост за възстановяване на студентите на 10 % от внесената семестриална такса в касата на университета.
 6. Срок за подаване на заявленията:
  • за редовно обучение - до един месец от началото на семестъра
  • за задочно обучение - до края на първата редовна изпитна сесия

Настоящата заповед да се доведе до знанието на ръководителите на основните звена, финансовия контрольор и финансово-счетоводния отдел за сведение и изпълнение.

Последна промяна: 2020-06-15