Информация за кандидатстване за  общежитие

за  учебна 2017/2018 година

От 01 юни  2017 г.  до09 юни 2017 г.

Документи за студентско общежитие ще подават  чуждестранни студенти2-5 курс и български  студенти кандидатстващи ПО ПРАВО / с ТЕЛК над 71%, без 1 родител, без 2 родители, студенти отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, несемейни студенти - членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик, които се обучават  държавна поръчка, студентски семейства, докторанти.

От 12 юни 2017 г.  до 30 юни 2017 г.

Документи за студентско общежитие на ОБЩО ОСНОВАНИЕ ще подават  студенти 2-5 курс и магистри, които се обучават държавна поръчка,  при успех не по-нисък от 4.00 и доход  500 лева на член  от семейството. Студенти с невзети изпити, нямат право да кандидатстват.

Достъп до програмата за попълване на заявления  за СО 2017/2018 г., за студентите от 2-5 курс от 22.05.2017 г. Същата е обявена на сайта на университета, сектор "СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ и НАСТАНЯВАНЕ"

Студенти 1 курс 2017/2018 година ще подават документи за студентско общежитие след първо класиране за прием в ЮЗУ Благоевград. Точната дата ще се обяви  по-късно.

Право за настаняване в студентско общежитие имат студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, на които не е налагано наказание "отстраняване от общежитиe", и които са с установени жилищни нужди в населеното място, където се обучават.

I. Необходими документи за студенти кандидатстващи за СО 2017/2018 г.

ПО ПРАВО:

Без класиране в СО се настаняват :

1. Семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение, държавна поръчка през текущата учебна година.

2. Български студенти  редовна форма на обучение, държавна поръчка и те са:

 • Несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, не навършило пълнолетие;
 • Студенти с неизвестен или починал родител;
 • Студенти без двама родители;
 • Студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди /с ТЕЛК решение/;
 • Несемейни студенти  - членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;
 • Студенти, отглеждани до пълнолетието си в ДДЛРГ;

3. Български граждани - редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата;

4. Чуждестранните студенти и докторанти, които учат в Република България на основание междуправителствени спогодби и актове на МС;

Кандидатите от т.1 до т.4 представят:

 • уверение за кандидатстване за СО (закупува се от книжарницата на корпус 1).  Не се изисква успех. Уверението трябва да бъде заверено от Учебен отдел, че са били редовни студенти 2016/2017 г.
 • заявление-декларация за СО, попълнено по електронен път. Същото се разпечатва от членовете на комисията по прием на документи за СО 2017/2018 г. - стая 114А, УК 1.  В заявлението задължително да се посочи номера на студентското общежитие и номера на стаята, където са били настанени през учебната 2016/2017 г. Промяна на Студентско общежитие или стая, може да се промени при уважителни причини, посочени и уважени при подаване на документите от КСБВ.
 • удостоверение за семейно положение, удостоверение за граждански брак, удостоверение за раждане на дете.
 • копие от смъртен акт.
 • удостоверение за ТЕЛК решение.
 • служебни бележки, уверения от училища или университети за братя и сестри,  които ще са учащи 2017/2018 г. редовна форма на обучение.
 • удостоверение за семейно положение при многодетни семейства.
 • служебна бележка или  удостоверение от социалните домове.
 • заповед за зачисляване / за докторантите /.

Забележка: При положение, че училищата и ВУЗ не могат да издадат служебни бележки, че брат или сестра ще са учащи 2017/2018 г., студентите представят удостоверение за семейно положение или за наследници на майката, откъдето е видно членовете на семейството. Служебните бележки и уверенията от ВУЗ или училеще към документите за СО, за 2017/2018 г., ще се представят по време на настаняването на класираните студенти за общежитие /месец септември/. Класираните студенти по право /от многодетни семейства / и на общо основание, ще получат настанителна заповед за СО 2017/2018 г. при  представяне на служебните бележки  и уверения в които е посочено, че  /брат или сестра/ са учащи редовна форма на обучение през 2017/2018 година.

ІІ. По право без класиране в СО се настаняват също семейни студенти, когато:

1. Двамата са в редовна форма на обучение.

Те представят:

 • заявление - декларация за СО (попълнена по електронен път). Разпечатва се в стая 114А служебно.
 • Уверение за кандидатстване за СО , че са били студенти редовно обучение, държавна поръчка 2016/2017 г., заверено  от  Учебен отдел.
 • копие от удостоверение за граждански брак или удостоверение за семейно положение.

Забележка: Всички студенти, които се настаняват по право на СО 2017/2018 г. ще бъдат настанени в СО  месец септември 2017 година срещу представено уверение за записана учебна 2017/2018 г.

III. Студентите, които кандидатстват за общежитие 2017/2018 година на ОБЩО ОСНОВАНИЕ, представят:

 • заявление-декларация за СО /попълнена по електронен път/  Разпечатва се в стая 114А служебно.
 • Уверение за кандидатстване за СО , че са били студенти редовно обучение, държавна поръчка, заверено от  УО, с успех от 2016/2017 година.
 • Служебни бележки от месторабота на членовете на семейството, в които е посочен брутен доход по месеци от м. ноември 2016 г. до април 2017 г .

Забележка: Когато студентите са получили доход през посоченият период,  същият се включва към дохода на семейството.

Членове на семейството са: родители, брат и сестра непълнолетни или пълнолетни, но учащи редовна форма на обучение 2017/2018 г.

1. За работещи родители: служебни бележки за брутен доход на членовете на семейството (майка, баща или съпруг). В служебните бележки задължително брутният доход да бъде посочен по  месеци.

 • служебните бележки или удостоверенията, които студентите представят към заявление декларацията за стипендия е необходимо да бъдат: ОРИГИНАЛИ с два подписа /касиер-главен счетоводител, счетоводител-президент, счетоводител-управител и т.н/, изходящ номер, печат, адрес и телефон на фирмата, учреждението, ведомството /мястото от където са издадени служебните бележки/.
 • Период  /от ноември 2016 г. до април 2017 г./
 • При болнични - бележки от НОИ.

2. За родители , които са земеделски производители:

Отглеждат тютюн:

 • доход за продадената продукция за 2016 г. /сл. бележка от фирмата изкупила продукцията/.
 • копие от договора за същата.

Друга продукция  /зеленчуци, животни т.н./

 • документ за продадената продукция 2016 г. (или за посочения период).
 • копие от документа на майката или бащата удостоверяващ, че са земеделски производители.

3. За родители пенсионери:

 • служебни бележки с размера на пенсията посочен за необходимите месеци плюс добавки, ако има такива за същият   период от пенсионен отдел  -   /решения за пенсии не са необходими/
 • Период  /от ноември 2016 г. до април 2017 г./

4. За безработни родители:

 • служебни бележки само от бюрата по труда, че са регистрирани като такива и служебни бележки за обезщетения за безработица и  социални помощи /ако има такива/ от НОИ.

Период    / от ноември 2016 г. до април 2017 г./

 • Служебни бележки за тези, които получават обезщетения се издават от НОИ.

Забележка: Когато лицето е регистрирано само като безработен да бъде отбелязано, че не получава обезщетения.

Период    / от ноември 2016 г. до април 2017 г./

4.1. За безработни родители, които не са регистрирани в бюрата по труда, КСБВ  ще изисква документи , които удостоверяват това.

5. За всички останали, чийто родители са търговци, занаятчии, практикуващи свободни професии и др. трябва да представят :

Служебни бележки или удостоверения за дохода който са получили - за периода  от  ноември 2016 г. - до април 2017 г.

6. За учащи братя и сестри в семейството на студента кандидатстващ за СО  на общо основание се представят:

 • служебни бележки от училищата и университетите, че са редовна форма на обучение през 2016/2017 година.
 • служебни бележки, получават или не семейни помощи за деца до 18 години  в семейството за посоченият период  - задължително. Служебни бележки се издават от общините по местоживеене.
 • за братя и сестри на възраст до 6 години - копие от акта за раждане.

7. Студенти, чийто родители са разведени кандидатстват на общо основание /с доход и успех/. Те представят:

 • копие от бракоразводно дело на родителите.
 • служебна бележка за брутния доход на родителя, на когото са присъдени родителски права.
 • Служебна бележка за присъдена издръжка.

Забележка: при положение, че студентите  в тези случаи не живеят при родителя на когото са присъдени, а при другия родител  те  представят:

 • клетвена декларация от името на двамата родители за това  /да бъде посочено точно в кое домакинство е студента кандидат за СО и съответно адресна регистрация при родителя при когото е избрал да живее/.

ВАЖНО: Всички студенти, кандидатстващи за СО 2017/2018 г.  и  при класиране за СО 2017/2018 г.  ще получат настанителна заповед  месец септември 2017 г. срещу представено уверение за записана учебна 2017/2018 година.

В сумата на доходите на отделните членове на семейството се включват всички получени от студентите и от другите членове на семейството за посочените 6 месеца от: заплати, болнични, хонорари, обезщетения присъдени издръжки, стипендии, без получаваната от студента кандидат за СО по сила на постановлението и ученическите стипендии, търговия, занаяти, свободни професии, наеми и др.

СРОКОВЕ  ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ- ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СО 2017/2018 г.

Чуждестранни студенти и студенти по право 2-5 курс

От  01 юни 2017 г.  до09 юни 2017 г.

Студенти 2-5 курс, кандидатстващи на общо основание /с доход и успех/

От 12 юни 2017 г.  до 30 юни 2017 г.

Моля спазвайте посочените срокове!

На датите определени за кандидатстване за студентско общежитие на студенти 1 курс 2016/2017 г., КСБВ  няма да  приема документи за СО на студенти   2-5 курс.

Последна промяна: 2017-05-16