Телефон за информация - 0888 848 008

 

Информация за кандидатстване за общежитие за учебната 2019/2020 година

Всички студентите кандидатствали в срок за първо класиране са приети!

Важно!

Всички студенти, пропуснали сроковете за подаване на документи за кандидатстване за студентски общежития за първо класиране, ще могат да кандидатстват за свободните места при облекчени условия!

Необходимо е попълнено електронно заявление в сайта на университета, сектор "СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ и НАСТАНЯВАНЕ" и уверение заверено в Учебен отдел на съответния факултет за учебната 2018/2019 година, в редовна форма на обучение, държавна поръчка. В уверението е необходимо да бъде посочен успех от учебната 2018/2019 година или брой неположени изпити. Всички други документи са описани в информацията за студентски общежития.

Срокове за подаване на документи:

От 09.09.2019 г. до 13.09.2019 г.

Моля спазвайте посочените срокове, определени за кандидатстване за студентско общежитие за учебната 2019/2020 година за второ класиране.

Всички студенти, оставили документи за студентски общежития в СО № 1 и СО № 2 не са одобрени и класирани на първо класиране, поради неспазване на сроковете, условията и критериите за кандидатстване за студентски общежития в УК 1, кабинет 114А пред комисия одобрена със Заповед № 251/14.02.2019 г. и Заповед № 1119/21.06.2019 г. от Ректора на ЮЗУ "Неофит Рилска", гр. Благоевград.

Информация за получаване на настанителни заповеди и настаняване на студентите в студентските общежития за учебната 2019/2020 година

Срокове за получаване на настанителни заповеди:

За студенти първи курс:
От 24.09.2019 г. до 04.10.2019 г.

За студенти 2-5 курс
От
30.09.2019 г. до 08.10.2019 г.

Важно!

На 28 и 29 септември 2019 г. /събота и неделя/ няма да се получават настанителни заповеди и няма да се настанява в общежитията.

За получаване на настанителна заповед в стая 114А е необходимо:

1. Уверение от Учебен отдел за записана учебна 2019/2020 г. (закупува се от книжарницата в УК-1)

2. Настанителна заповед се получава само след представяне на уверението за записана учебна 2019/2020 година. Студентите първи курс 2019/2020 година е необходимо първо да се запишат в съответния Учебен отдел на факултета, в който са приети, и след това ще получат настанителна заповед за студентско общежитие и настаняване.

В студентските общежития се представят:

1. Заповед за настаняване - получена в стая 114А

2. Квитанция за платен наем: Студентите заплащат по банков път първа вноска за наем за месеца, в който се настаняват / октомври 2019 г./ и два месечни наема, които се примат за наеми за последните два месеца от срока на настанителната заповед /май и юни месец 2020 г./:

Студентски общежитие № 1

  • месечен наем за стая с три легла - 42 лв.
  • месечен наем за стая с две легла - 63 лв.

Студентски общежитие № 2

  • месечен наем за стая с три легла - 48 лв.
  • месечен наем за стая с две легла - 72 лв.

3. Квитанция за платен депозит "общи части" - 15 лв.

4. Квитанция за платен депозит "стая"

  • депозит "стая" СО №1 - 100 лв.
  • депозит "стая" СО №2 - 100 лв.

5. Копие от лична карта
6. Снимки - 2 броя (паспортни снимки)
7. Адресна регистрация (адресни карти се предоставят и попълват в студентските общежития на стойност 2,20 лв)
8. Официален документ за открита банкова сметка /IBAN/.
9. Спално бельо

Забележка: Настанителната заповед за студентско общежитие е валидна до 3 дни от издаването й.

Студенти, обучаващи се по образователно-квалификационна степен "Магистър" могат да кандидатстват за студентските общежития от 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г.

Допълнителни дати за подаване на документи за студентските общежития за учебната 2019/2020 г. за свободни места за студенти от 1 до 5 курс:

От 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г.
Моля, спазвайте посочения график!

 

Работно време на КСБ
от 9.00 ч. до 12.00 ч.от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Последна промяна: 2019-09-04