Информация за кандидатстване за общежитие за новоприетите студенти в първи курс за учебната 2019/2020 г.

Новоприетите студенти в първи курс за учебната 2019/2020 г., които ще се обучават в редовна форма на обучение, държавна поръчка, могат да подават документи за студентско общежитие от 13 до 19 юли 2019 г. в стая 114А, ет.1, Учебен корпус № 1. Основно изискване е новоприетите студенти да имат успех не по-нисък от Добър 4.00 и доход 750 лв. на член от семейството.

От 13 юли 2019 г. ще се приемат документи на студентите, приети в университета по първо желание и прекратили участието си в следващите класирания.

Студентите, които ще участват за следващи класирания, ще могат да подадат документните си след като се запишат окончателно в желаната специалност.

Програмата за попълване на заявления-декларации за студентските общежития за учебната 2019/2020 г., за студентите от първи курс е обявена на сайта на университета, раздел "СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И НАСТАНЯВАНЕ"

Необходими документи за студентските общежития за учебната 2019/2020 г.

Студнетите могат да кандидастват за студентските общежития по ПРАВО и на ОБЩО ОСНОВАНИЕ:

І. ПО ПРАВО:

Без класиране в студентските общежития се настаняват:

 1. Семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение, държавна поръчка през текущата учебна година.
 2. 2. Семейства, в които и двамата съпрузи са студенти в редовна форма на обучение.
 3. Български студенти, редовна форма на обучение, държавна поръчка и те са:
 • Несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;
 • Студенти с неизвестен или починал родител;
 • Студенти без двама родители;
 • Студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди /с ТЕЛК решение/;
 • Несемейни студенти - членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;
 • Студенти, отглеждани до пълнолетието си в ДДЛРГ;

4. Български граждани - редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата;

5.Чуждестранните студенти и докторанти, които учат в Република България на основание междуправителствени спогодби и актове на Министерския съвет, когато в тях е предвидено ползването на студентско общежитие;

Необходими документи за кандидатстване по ПРАВО в студентските общежития за учебната 2019/2020 г. за студенти първи курс:

- Кандидатите от т.1 до т.5 представят:

 • уверение за кандидатстване в студентските общежития (закупува се от книжарницата на Учебен корпус №1). Уверението се попълва от студента и се заверява в стая 114А, където се подават необходимите документи.
 • заявление-декларация за студентските общежития, което се попълва по електронен път. Заявлението се разпечатва от членовете на комисията по прием на документи за студентските общежития за учебната 2019/2020 г. (стая 114А, УК 1). Студентите от 1 курс не посочват номер на студентското общежитие и номер на стая. КСБВ по прием на документи настанява класираните студенти от 1 курс 2019/2020 г. на освободените места от завършилите и напуснали студенти от учебната 2018/2019 г.
 • удостоверение за семейно положение, удостоверение за граждански брак, удостоверение за раждане на дете.
 • копие от смъртен акт.
 • удостоверение за ТЕЛК решение.
 • служебни бележки, уверения от училища или университети за братя и сестри, които ще са учащи през учебната 2019/2020 г. в редовна форма на обучение.
 • удостоверение за семейно положение при многодетни семейства /с актуална дата/.
 • служебна бележка или удостоверение от ДДЛРГ /с актуална дата/.
 • копие от удостоверение за граждански брак / удостоверение за семейно положение/.
 • заповед за зачисляване / за докторантите /.

Забележка: В случай, че училищата и висшите училища не могат да издадат служебни бележки, че братът или сестрата ще са учащи през 2019/2020 г. същите ще бъдат представяни по време на настаняването и получаването на заповед на класираните студенти за общежитие /месец септември/.

II. ОБЩО ОСНОВАНИЕ:

 • заявление-декларация за студентските общежития, което се попълва по електронен път. Заявлението се разпечатва служебно в стая 114А.
 • уверение за кандидатстване за студентските общежития, попълнено от кандидата за общежитие. Уверението се заверява от КСБВ в стая 114А, посочва се успеха, който излиза автоматично при попълване на заявлението за общежитие.
 • служебни бележки от местоработата на членовете на семейството, в които е посочен брутният доход по месеци - от месец ноември 2018 до април 2019 г.

Забележка:Когато студентите са получили доход през посочения период, същият се посочва в програмата в "Моите документи".

 • Членове на семейството са: родители, брат и сестра непълнолетни или пълнолетни, но учащи в редовна форма на обучение през 2018/2019 година.

1. За работещи родители: служебни бележки за брутен доход на членовете на семейството (майка, баща или съпруг). В служебните бележки задължително брутният доход да бъде посочен по месеци (от ноември 2018 г. до април 2019 г.)

 • Служебните бележки да са с изходящ номер, печат и задължително с два подписа - на счетоводител и ръководител на съответната институция.
 • При болнични - бележки от НОИ.
 • Удостоверение от Агенцията за социално подпомагане за детски надбавки.

2. За родители, които са земеделски производители:

Отглеждат тютюн:

 • доход за продадената продукция за 2018 г. /служебна бележка от фирмата, изкупила продукцията/.
 • копие от договора за същата.

Друга продукция /зеленчуци, животни т.н./

 • документ за продадената продукция за 2018 г. (или за посочения период).
 • копие от документа на майката или бащата удостоверяващ, че са земеделски производители /земеделска карта/.

3. За родители пенсионери:

 • служебни бележки с размера на пенсията, посочен за необходимите месеци плюс добавки, ако има такива за същия период от пенсионен отдел (от ноември 2018 г. до април 2019 г.), решения за пенсии не са необходими.

4. За безработни родители:

 • служебни бележки само от бюрата по труда, че са регистрирани като такива и служебни бележки за обезщетения за безработица и социални помощи /ако има такива/ от НОИ (от ноември 2018 г. до април 2019 г.)
 • служебни бележки за тези, които получават обезщетения се издават от НОИ.

Забележка: Когато лицето е регистрирано само като безработен да бъде отбелязано, че не получава обезщетения (от ноември 2018 г. до април 2019 г.)

5. За всички останали, чийто родители са търговци, занаятчии, практикуващи свободни професии и др. трябва да представят :

Декларация или удостоверения за дохода, който са получили за периода от ноември 2018 г. до април 2019 г. Служебна бележка за осигурителен доход не се приема.

6. За учащи братя и сестри в семейството на студента, кандидатстващ за студентските общежития на ОБЩО ОСНОВАНИЕ се представят:

 • служебни бележки от училищата и университетите, че братът или сестрата ще се обучава в редовна форма на през 2019/2020 година.
 • служебни бележки, с информация дали получават или не семейни помощи за деца до 18 години в семейството, за посочения период - задължително. Служебните бележки се издават от общините по местоживеене.
 • за братя и сестри до 6-годишна възраст - копие от акта за раждане.

7. Студенти, чийто родители са разведени кандидатстват на ОБЩО ОСНОВАНИЕ /с доход и успех/. Те представят:

 • копие от бракоразводно дело на родителите.
 • служебна бележка за брутния доход на родителя, на когото са присъдени родителските права.
 • служебна бележка за присъдена издръжка

Забележка: при положение, че студентите в тези случаи не живеят при родителя, на когото са присъдени, а при другия родител те представят:

 • декларация от името на двамата родители за това /да бъде посочено точно в кое домакинство е студентът, кандидат за СО и съответно адресната регистрация на родителя при когото е избрал да живее./

Клетвени декларации, издадени от нотариуси и кметове, за безработица НЕ СЕ ПРИЕМАТ!

Забележка: Всички студенти, кандидатстващи и класирани за студентските общежития за учебната 2019/2020 г., ще получат настанителна заповед през месец септември 2019 г. срещу представено уверение за записана учебна 2019/2020 г.

В сумата на доходите на отделните членове на семейството се включват всички получени доходи от студентите и от другите членове на семейството за посочените 6 месеца от: заплати, болнични, хонорари, обезщетения, присъдени издръжки, стипендии, без получаваната от студента кандидат за СО по сила на постановлението и ученическите стипендии, търговия, занаяти, свободни професии, наеми и др.

 

Моля спазвайте посочените срокове. На датите определени за кандидатстване за студентско общежитие на студенти 1 курс 2019/2020 г., КСБВ няма да приема документи за СО на студенти 2-5 курс.

Последна промяна: 2019-08-30