Информация за кандидатстване за учебната 2019/2020 година

От 17 юни 2019 г. до 28 юни 2019 г.

Документи за студентско общежитие ще подават чуждестранни студенти 2-5 курс и български студенти кандидатстващи ПО ПРАВО / с ТЕЛК над 71%, без 1 родител, без 2 родители, студенти отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа, несемейни студенти - членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик, които се обучават по държавна поръчка, студентски семейства, докторанти.

От 24 юни 2019 г. до 05 юли 2019 г.

Документи за студентско общежитие на ОБЩО ОСНОВАНИЕ ще подават студенти 2-5 курс и магистри, които се обучават по държавна поръчка, при успех не по-нисък от 4.00 и доход 750 лева на член от семейството. Студенти с невзети изпити, нямат право да кандидатстват.

Достъп до програмата за попълване на заявления за СО 2019/2020 г., студентите от 2-5 курс ще имат от 03.06.2019 г. Същата е обявена на сайта на университета, раздел "СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И НАСТАНЯВАНЕ".

Студентите първи курс 2019/2020 година ще подават документи за студентско общежитие след първо класиране за прием в ЮЗУ "Неофит Рилски". Точната дата ще бъде обявена по-късно.

Право за настаняване в студентско общежитие имат студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, на които не е налагано наказание "отстраняване от общежитие", и които са с установени жилищни нужди в населеното място, където се обучават.

I. Необходими документи за студенти кандидатстващи за СО 2019/2020 г. ПО ПРАВО:

Без класиране в СО се настаняват :

1. Семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение, по държавна поръчка през текущата учебна година.

2. Български студенти в редовна форма на обучение, по държавна поръчка и те са:

 • Несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;
 • Студенти с неизвестен или починал родител;
 • Студенти без двама родители;
 • Студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди /с ТЕЛК решение/;
 • Несемейни студенти - членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;
 • Студенти, отглеждани до пълнолетието си в ДДЛРГ;

3. Български граждани - редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата;

4. Чуждестранните студенти и докторанти, които учат в Република България на основание междуправителствени спогодби и актове на МС;

Кандидатите от т.1 до т.4 представят:

 • уверение за кандидатстване за СО (закупува се от книжарницата в Първи учебен корпус). Не се изисква успех. Уверението трябва да бъде заверено от Учебен отдел, и да бъде посочено, че са били редовни студенти през 2018/2019 г.
 • заявление-декларация за СО, попълнено по електронен път. Същото се разпечатва от членовете на комисията по прием на документи за СО 2018/2019 г. - стая 114А, УК 1. В заявлението задължително да се посочи номера на студентското общежитие и номера на стаята, където са били настанени през учебната 2018/2019 г. Студентът може да промени студентското общежитие или стаята при уважителни причини. Той следва да ги посочи при подаване на документите при КСБВ.
 • удостоверение за семейно положение, удостоверение за граждански брак, удостоверение за раждане на дете.
 • копие от смъртен акт.
 • удостоверение за ТЕЛК решение.
 • служебни бележки, уверения от училища или университети за братя и сестри, които ще са учащи през 2019/2020 г. в редовна форма на обучение.
 • удостоверение за семейно положение при многодетни семейства.
 • служебна бележка или удостоверение от социалните домове.
 • заповед за зачисляване / за докторантите /.

Забележка: При положение, че училищата и висшите училища не могат да издадат служебни бележки, че братът или сестрата ще са учащи през 2019/2020 г., студентите представят удостоверение за семейно положение или за наследници на майката, където са посочени членовете на семейството. Служебните бележки и уверенията от висшето училище или училище към документите за СО, за 2019/2020 г., ще се представят по време на настаняването на класираните студенти за общежитие /през месец септември/. Класираните студенти по право /от многодетни семейства / и на общо основание, ще получат настанителна заповед за СО 2019/2020 г. при представяне на служебните бележки и уверения, в които е посочено, че братът или сестрата са учащи в редовна форма на обучение през 2019/2020 година.

ІІ. По право без класиране в СО се настаняват също семейни студенти, когато:

1. Двамата са в редовна форма на обучение.

Те представят:

 • заявление-декларация за СО (попълнена по електронен път). Заявлението се разпечатва служебно в стая 114А.
 • уверение за кандидатстване за СО, че са били студенти редовно обучение, по държавна поръчка през 2018/2019 г., заверено от Учебен отдел.
 • копие от удостоверение за граждански брак или удостоверение за семейно положение /актуално/.

Забележка: Всички студенти, които се настаняват по право в СО 2019/2020 г. ще бъдат настанени в СО през месец септември 2019 година срещу представено уверение за записана учебна 2019/2020 г.

III. Студентите, които кандидатстват за общежитие за 2019/2020 година на ОБЩО ОСНОВАНИЕ, представят:

 • заявление-декларация за СО /попълнена по електронен път/. Заявлението се разпечатва служебно в стая 114А.
 • уверение за кандидатстване за СО, че са били студенти редовно обучение, по държавна поръчка, заверено от Учебен отдел, с успех от учебната 2018/2019 година.
 • служебни бележки от месторабота на членовете на семейството, в които е посочен брутен доход по месеци (от месец ноември 2018 г. до месец април 2019 г.).

Забележка: Когато студентите са получили доход през посочения период, същият се включва към дохода на семейството.

Членове на семейството са: родители, брат и сестра непълнолетни или пълнолетни, но учащи в редовна форма на обучение през 2019/2020 г.

1. За работещи родители: служебни бележки за брутен доход на членовете на семейството (майка, баща или съпруг). В служебните бележки задължително брутният доход да бъде посочен по месеци.

 • Служебните бележки или удостоверенията, които студентите представят към заявление-декларацията за стипендия е необходимо да бъдат: ОРИГИНАЛИ с два подписа /касиер-главен счетоводител, счетоводител-президент, счетоводител-управител и т.н/, изходящ номер, печат, адрес и телефон на фирмата, учреждението, ведомството /мястото от където са издадени служебните бележки/.
 • Период /от месец ноември 2018 г. до месец април 2019 г./
 • При болнични - бележки от НОИ.

2. За родители, които са земеделски производители:

Отглеждат тютюн:

 • доход за продадената продукция за 2018 г. /сл. бележка от фирмата изкупила продукцията/.
 • копие от договора за същата.

Друга продукция /зеленчуци, животни т.н./

 • документ за продадената продукция за 2018 г. (или за посочения период).
 • копие от документа на майката или бащата удостоверяващ, че са земеделски производители.

3. За родители пенсионери:

 • служебни бележки с размера на пенсията посочен за необходимите месеци плюс добавки, ако има такива за същия период от пенсионен отдел - /решения за пенсии не са необходими/
 • период /от месец ноември 2018 г. до месец април 2019 г./

4. За безработни родители:

 • служебни бележки само от бюрата по труда, че са регистрирани като такива и служебни бележки за обезщетения за безработица и социални помощи /ако има такива/ от НОИ.
 • период / от месец ноември 2018 г. до месец април 2019 г./
 • служебни бележки за тези, които получават обезщетения се издават от НОИ.

Забележка: Когато лицето е регистрирано само като безработно да бъде отбелязано, че не получава обезщетения.

 • период / от месец ноември 2018 г. до месец април 2019 г./

4.1. За безработни родители, които не са регистрирани в бюрата по труда, КСБВ не приема декларации заверени от нотариус, че са безработни.

5. За доходи от фирми (собственост или съсобственост на семейството) се приемат декларации с нотариално заверен подпис, описан реален доход на фирмата по месеци. Такива декларации се приемат и за доходи от съдружие, от наеми, издръжки, хонорари, търговия, занятие, свободна професия, дивиденти от акции и др. подобни. За търговци, занаятчии, свободни професии и др. се декларира доходът, формиран съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане, като за ООД, ЕООД, АД и др. задължително се посочват и получените дивиденти. Доходът не може да бъде по-малък от дохода, върху който се осигурява собственикът на фирмата. Декларацията следва да съдържа трите имена на декларатора, адрес за кореспонденция и идентификационен номер на фирмата. Подписът върху декларацията се поставя пред нотариус и се заверява от него. Когато фирмата не извършва дейност, се представя документ от данъчна служба за периода, в който е спряна дейността. В този случай, ако собственикът на фирмата не работи на друго място, следва да представи документи като безработен - виж т. 12. Удостоверение за осигурителен доход на собственика на фирмата/управител/, не се приема.

6. За учащи братя и сестри в семейството на студента, кандидатстващ за СО на общо основание се представят:

 • служебни бележки от училищата и университетите, че са редовна форма на обучение през 2018/2019 година.
 • служебни бележки, получават или не семейни помощи за деца до 18 години в семейството за посочения период - задължително. Служебни бележки се издават от общините по местоживеене.
 • за братя и сестри на възраст до 6-годишна възраст - копие от акта за раждане.

7. Студенти, чийто родители са разведени кандидатстват на общо основание /с доход и успех/. Те представят:

 • копие от бракоразводно дело на родителите.
 • служебна бележка за брутния доход на родителя, на когото са присъдени родителските права.
 • служебна бележка за присъдена издръжка.
 • удостоверение за семейно положение на родителя, на когото са присъдени родителските права

Забележка: при положение, че студентите в тези случаи не живеят при родителя, на когото са присъдени, а при другия родител те представят:

 • нотариално заверена декларация от името на двамата родители за това /да бъде посочено точно в кое домакинство е студентът, кандидатстващ за СО и съответно адресна регистрация при родителя, при когото е избрал да живее/.

ВАЖНО: Всички студенти, кандидатстващи за СО за 2019/2020 г. и при класиране за СО за 2019/2020 г. ще получат настанителна заповед през месец септември 2019 г. срещу представено уверение за записана учебна 2019/2020 година.

В сумата на доходите на отделните членове на семейството се включват всички получени доходи от студентите и от другите членове на семейството за посочените 6 месеца от: заплати, болнични, хонорари, обезщетения, присъдени издръжки, стипендии, без получаваната от студента кандидат за СО по сила на постановлението и ученическите стипендии, търговия, занаяти, свободни професии, наеми и др.

Всички студенти, настанени в студентски общежития праз зимния семестър на учебната 2019/2020 година, трябва да представят уверение през месец март, за заверен зимен семестър на учебната 2019/2020 година.

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СО 2019/2020 г.

 

Чуждестранни студенти и студенти по право 2-5 курс

От 17 юни 2019 г. до 28 юни 2019 г.

 

Студенти 2-5 курс, кандидатстващи на общо основание /с доход и успех/

От 24 юни 2019 г. до 05 юли 2019 г.

Моля спазвайте посочените срокове!

На датите определени за кандидатстване за студентско общежитие на студенти първи курс 2019/2020 г., КСБВ няма да приема документи за СО на студенти 2-5 курс.

Последна промяна: 2019-08-30