Условия за кандидатстване:

  1. Завършен поне първи курс и успех от всички успешно положени изпити не по-нисък от добър (4.00).
  2. Студент с неположени изпити към момента на подаване на заявлението не може да кандидатства за преместване от една форма на обучение в друга.
  3. Свободен капацитет в професионалното направление

Необходими документи:

  1. Заявление до ректора - по образец.
  2. Справка от Учебен отдел за студентското състояние - отразява се върху заявлението за студентите на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Срок за подаване на заявленията: от 20 август до 28 август 2018 г.

Последна промяна: 2018-05-21