Условия за кандидатстване:

1. Завършен поне първи курс и успех от всички успешно положени изпити не по-нисък от Добър (4.00).

2. Студент с неположени изпити от дисциплините по учебния план до момента на подаване на заявлението не може да кандидатства за преместване от една форма на обучение в друга.

3. Свободен капацитет в професионалното направление

 

Необходими документи:

1. Заявление до ректора - по образец.

2. Справка от Учебен отдел за студентското състояние - отразява се върху заявлението за студента.

3. Копие на диплома за средно образование.

 

Срок за подаване на заявленията: от 24 август до 25 септември 2020 г.

Последна промяна: 2020-06-24