Условия за кандидатстване:

  1. Завършен поне първи курс и успех не по-нисък от добър (4.00).
  2. Отговарят на изисквания за прием в съответното професионално направление/специалност, посочени в кандидатстудентския справочник за съответната година.
  3. Свободен капацитет в професионалното направление

Необходими документи:

  1. Заявление до ректора - по образец.
  2. Справка от учебен отдел за студентското състояние - отразява се върху заявлението.
  3. Справка от архива или от Учебен отдел за издържан конкурсен/ни изпит/и в съответствие с изискванията за специалността, по която желае да продължи обучението - отразява се върху заявлението.
  4. Копие на дипломата за средно образоване.

Срок за подаване на заявленията: в срок от 10 юли до 21 юли 2017 г.

Последна промяна: 2017-05-29