Условия за кандидатстване:

1. Завършен поне първи курс и успех от всички успешно положени изпити не по-нисък от добър (4.00).

2. Студент с неположени изпити от всички дисциплини в учебния план до  момента на подаване на заявлението не може да кандидатства за преместване от една форма на обучение в друга.

3. Свободен капацитет в професионалното направление

Необходими документи:

1.   Заявление до ректора - по образец.

2.   Справка от учебен отдел за студентското състояние - отразява се върху заявлението за студентите на ЮЗУ "Неофит Рилски".

3.   Копие на диплома за средно образование

Срок за подаване на заявленията:

от 22 юли до 26 юли 2019 г. и от 26 август до 30 август 2019 г.

Последна промяна: 2019-05-17