Условия за кандидатстване:

1. Завършен поне първи курс и успех от всички успешно положени изпити не по-нисък от добър (4.00).

2. Студент с неположени изпити от всички дисциплини в учебния план до момента на подаване на заявлението не може да кандидатства за преместване от една специалност в друга.

3. Отговарят на изисквания за прием в съответното професионално направление/специалност, посочени в кандидатстудентския справочник за съответната година.

4. Свободен капацитет в професионалното направление

Необходими документи:

  1. Заявление до ректора - по образец.
  2. Справка от учебен отдел за студентското състояние - отразява се върху заявлението.
  3. Справка от архива или от Учебен отдел за издържан конкурсен/ни изпит/и в съответствие с изискванията за специалността, по която желае да продължи обучението - отразява се върху заявлението.
  4. Копие на дипломата за средно образоване.

Срок за подаване на заявленията: от 02 септември до 16 септември 2019 г.

Последна промяна: 2019-05-17