Условия за кандидатстване:

  1. Завършен поне първи курс и успех от всички успешно положени изпити не по-нисък от добър (4.00).
  2. Студент с неположени изпити към момента на подаване на заявлението не може да кандидатства за преместване от една специалност в друга.
  3. Да отговарят на изисквания за прием в съответното професионално направление/специалност, посочени в кандидатстудентския справочник за съответната година.
  4. Свободен капацитет в професионалното направление

Необходими документи:

  1. Заявление до ректора - по образец.
  2. Справка от Учебен отдел за студентското състояние - отразява се върху заявлението.
  3. Справка от архива или от Учебен отдел за издържан конкурсен/ни изпит/и в съответствие с изискванията за специалността, по която желае да продължи обучението - отразява се върху заявлението.
  4. Копие на дипломата за средно образоване.

Срок за подаване на заявленията: от 27 август до 10 септември 2018 г.

Последна промяна: 2018-05-21