На студентите с успех не по-нисък от "много добър" университетът предлага възможност за завършване на висшето образование в съкратен срок (сливане на два курса), по индивидуален план.

Сливане на учебни години се разрешава еднократно по време на следването.

Условията за това са:

  1. успешно завършен най-малко първи курс
  2. среден успех от следването до момента на подаването на заявлението не по-нисък от "много добър"
  3. успешно изпълнени задължения по всички дисциплини, предвидени в учебния план, към момента на подаване на заявлението

Желаещите да слеят учебни години подават заявление до 28 август 2018 г. в канцеларията на факултета.

Последна промяна: 2018-07-17