Отстранени и напуснали по собствено желание студенти могат да възстановят студентски права чрез заявление до ректора при следните условия:

  • професионалното направление, в което са се обучавали, е акредитирано и има свободен капацитет;
  • в университета се провежда обучение по специалността, по която са се обучавали;
  • имат заверен най-малко един семестър преди отстраняването/отписването от университета;

Лице, обучавало се в ЮЗУ "Неофит Рилски", но загубило студентските си права не повече от четири години към момента на възстановяване, може да ги възстанови еднократно чрез признаване на период на обучение, като:

Подава до ректора заявление за възстановяване на студентските си права.

Комисия, съставът на която определя деканът на съответното основно звено, взема решение в кой курс/семестър да бъде възстановен загубилият правата си студент.

Възстановилият правата си студент продължава обучението си от семестъра/курса, определен от Комисията за признаване на период на обучение по действащия към момента на възстановяването учебен план.

За възстановяването на студентските права студентът заплаща административна такса в размер, определен със заповед на ректора.

За всеки от семестрите до края на следването си възстановилият правата си студент заплаща определената семестриална такса до две седмици от началото на всеки семестър.

Лице, обучавало се в ЮЗУ "Неофит Рилски", но загубило студентските си права преди повече от четири години към момента на възстановяване, може да възстанови еднократно студентските си права по действащия в момента на възстановяването учебен план само в платена форма на обучение като:

  1. Положи успешно кандидатстудентски изпит/и за съответната специалност.
  2. Подава до ректора заявление за възстановяване на студентските си права.
  3. Комисия, съставът на която определя деканът на съответното основно звено, взема решение в кой курс/семестър да бъде възстановен загубилият правата си студент.
  4. Възстановилият правата си студент продължава обучението си от семестъра/курса, определен от Комисията за признаване на период на обучение, като този период не може да бъде по-дълъг от шест семестъра за ОКС "Бакалавър" и от осем семестъра за ОКС "Магистър" (след придобито средно образование).
  5. За признаването на период на обучение студентът заплаща административна такса в размер, определен със заповед на ректора.
  6. За всеки от семестрите до края на следването си възстановилият правата си студент заплаща определената семестриална такса до две седмици от началото на всеки семестър.

Отстранени лица, които не са положили държавните си изпити в определените срокове могат да възстановят права в 4 годишен срок от семестриалното завършване, имат право еднократно да се явят на държавна изпитна сесия - редовна или попарвителна, в рамките на една календарна година от датата на възстановяване по учебния план, по който са се обучавали.

След изтичане на 4-годишния срок от семестриалното завършване, лицата могат еднократно да възстановят студентски права по действащ учебен план в платена форма на обучение. Ако при възстановяване на студентски права броя тна приравнителните изпити надвишава четири, студентът следва да бъде записан в по-долен курс по действащия учебен план.

Лице, използвало правата си за възстановяване на студентски права за дипломиране без да се дипломира, губи завинаги правото си за дипломиране по тази специалност.

За възстановяване на студентски права се заплаща административна такса, определена със заповед на ректора.

Лица с трайна увреждания и намалена работоспособност 50 до 69 на сто заплащат половината от размера на таксата, определена за възстановяване на студентски права.

За всички случаи е необходимо студентите да подадат заявление до ректора с необходимите документи, удостоверяващи наличието на основание за възстановяване на студентските права.

Срокове за подаване на заявления за възстановяване на студентски права:

1. За възстановяване на студентски права в съответния курс/семестър - в срок най-късно до две седмици от започване на учебната година/семестър.

2. За възстановяване на студентски права с цел явяване на държавна изпитна сесия с полагане преди това на невзети семестриални изпити - в срок най-късно до две седмици от започване на учебната година/семестър.

3. За възстановяване на студентски права с цел явяване на държавна изпитна сесия с взети всички семестриални изпити - в срок най-малко 2 месеца преди държавната изпитна сесия.

Документи се подават в канцеларията на факултета.

Последна промяна: 2017-11-15