Условия за кандидатстване:

  1. Кандидатът да е придобил право да се запише в по-горен курс по основната (първата) специалност и успех не по-нисък от Добър (4.00).
  2. Студент с неположени изпити от дисциплините по учебния план до момента на подаване на заявлението не може да кандидатства за едновременно обучение по втора специалност.
  3. Не се разрешава едновременно обучение по повече от една специалност на студенти, които се обучават в последния курс по основната (първата) специалност.
  4. Студентът трябва да отговаря на изискванията за прием в съответното професионално направление/специалност, посочени в кандидатстудентския справочник за съответната година.
  5. Студентът не трябва да е прекъсвал обучението си поради слаб успех и да няма дисциплинарни наказания.
  6. Свободен капацитет в професионалното направление.

Студентът няма право да се откаже от подготовката по първата специалност и да продължи обучението си само по втората специалност.

Студенти, които не са полагали конкурсен изпит, съответстващ за кандидатстване по втората специалност, подават заявление за явяване на такъв в сроковете, определени за кандидат-студенти.

 

Необходими документи:

  1. Заявление до ректора - по образец.
  2. Академична справка.
  3. Служебна бележка за издържан/и конкурсен/и изпит/и по изискванията за специалността, за която кандидатства.
  4. Копие на дипломата за средно образование

 

Срок за подаване на заявленията: от 24 август до 25 септември 2020 г.

Последна промяна: 2020-06-24