Условия за кандидатстване:

  1. Кандидатът да е придобил право, да се запише в по-горен курс по основната (първата) специалност и успех не по-нисък от добър (4.00).
  2. Студент с неположени изпити към момента на подаване на заявлението не може да кандидатства за едновременно обучение по втора специалност.
  3. Не се обучават в последен курс.
  4. Да отговарят на изисквания за прием в съответното професионално направление/специалност, посочени в кандидатстудентския справочник за съответната година.
  5. Не са прекъсвали обучението си в първи, втори или трети курс поради слаб успех и нямат дисциплинарни наказания.
  6. Свободен капацитет в професионалното направление.

Необходими документи:

  1. Заявление до ректора - по образец.
  2. Академична справка.
  1. Служебна бележка за издържан/и конкурсен/и изпит/и по изискванията за специалността, за която кандидатстват.
  2. Копие на дипломата за средно образование

Срок за подаване на заявленията: от 20 август до 3 септември 2018 г.

Документите се подават в канцеларията на факултета по втората специалност.

Студентът няма право да се откаже от подготовката по първата специалност и да продължи обучението си само по втората специалност.

Студентите, които не са се явили на кандидатстудентски изпит, подават заявление за явяване на такъв в сроковете, определени за кандидат-студенти.

Студентите, на които е било разрешено да се обучават по втора специалност, се лишават от тази възможност, ако прекъснат обучението си по първата специалност или бъдат отстранени от нея. Прекъсването по втората специалност не води до прекъсване на обучението по първата специалност.

За периода на прекъсването студентът има право да се явява на неположените изпити в предвидените срокове.

До явяване на държавни изпити по втората специалност се допускат студенти, които са се дипломирали по основната специалност.

Записване на студенти по втора специалност

Записването на студенти по втората специалност става със заповед на ректора в съответния Учебен отдел.

Необходими документи: 1) попълнен комплект документи за записване; 2) квитанция за платена семестриална такса; 3) уверение от съответния УО за студентското състояние по първата специалност. Такова уверение се представя при записването на всеки следващ семестър по втората специалност.

За едновременно обучение по втора специалност се заплаща семестриална такса, определена със заповед на ректора.

Последна промяна: 2018-05-21