Условия за кандидатстване:

За преместване от други висши училища в ЮЗУ "Неофит Рилски" могат да кандидатстват студенти, които:

-          се обучават във висши училища, акредитирани в съответствие с изискванията на ЗВО;

-          са регистрирани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН;

-          имат заверени поне два семестъра и не са последен курс на обучение;

-          отговарят на изисквания за прием в съответното професионално направление/специалност, посочени в кандидатстудентския справочник за съответната година;

-          свободен капацитет в професионалното направление.

Студент с неположени изпити по учебния план до момента на подаване на заявлението не може да кандидатства за преместване в ЮЗУ "Неофит Рилски". Всички положени изпити по учебния план се удостоверяват с академична справка. В случай, че това не е отразено в академичната справке се представя уверение от Учебен отдел.

Необходими документи:

  1. Заявление до ректора - по образец.
  2. Съгласие на ректора на висшето училище, където се обучава.
  3. Академична справка.
  4. Служебна бележка за издържан/и конкурсен/ни изпит/и в съответствие с изискванията за специалността, по която желае да продължи обучението си в ЮЗУ "Неофит Рилски"
  5. Копие на дипломата за средно образоване.

За преместване от друго висше училище се заплаща административна такса в размер на 300.00 лв.

Документите се подават в канцелариите на факултетите.

 

Срокове за подаване на документи: от 02 септември до 16 септември 2019 г.

 

Забележка: 1. За кандидатите, обучавали се в други висши училища в страната признаването на завършени периоди на обучение се извърша при спазване на установените изисквания за придобиване на висше образование по същата или сродна специалност от компетентен орган в основното звено. На база решението на компетентния орган, ръководителят на основното звено прави предложение за курса на обучение.

2. За кандидатите, обучавали се в чуждестранни висши училища се прилага Процедура за разглеждане на документи по признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища в сътветствие с чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 7, ал. 1и 2 и чл. 15 от Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (Постановление № 345/16.12.2011 г. за изменение и допълнение на Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища) и чл. 30, ал. 1, т.10, буква "г" от Закона за висшето образование. Студентите се записват за обучението срещу заплащане.

Последна промяна: 2019-05-17