Условия за преместване в ЮЗУ "Неофит Рилски":

За преместване от други висши училища в ЮЗУ "Неофит Рилски" могат да кандидатстват студенти, които:

  • се обучават във висши училища, акредитирани в съответствие с изискванията на ЗВО;
  • са регистрирани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН;
  • имат заверени поне два семестъра и не са последен курс на обучение;
  • отговарят на изисквания за прием в съответното професионално направление/специалност, посочени в кандидатстудентския справочник за съответната година;
  • свободен капацитет в професионалното направление.

Студент с неположени изпити към момента на подаване на заявлението не може да кандидатства за преместване в ЮЗУ "Неофит Рилски".

Необходими документи:

  1. Заявление до ректора - по образец.
  2. Съгласие на ректора на висшето училище, където се обучава.
  3. Академична справка.
  4. Служебна бележка за издържан/и конкурсен/ни изпит/и в съответствие с изискванията за специалността, по която желае да продължи обучението си в ЮЗУ "Неофит Рилски"
  5. Копие на дипломата за средно образоване.

За преместване от друго висше училище се заплаща административна такса в размер на 300.00 лв.

Документите се подават в канцелариите на факултетите.

Срокове за подаване на документи: от 27 август до 10 септември 2018 г

Последна промяна: 2018-05-21