Календарен график за провеждане на учебния процес и изпитните сесии за учебната 2013/2014 година

Учебен процес Продължителност Период
Редовно обучение
Зимен семестър
учебни занятия 15 седмици 02.09.2013 г.- 13.12.2013 г.
изпитна сесия . 14.12.2013 г.- 23.12.2013 г. и
13.01.2014 г.- 19.01.2014 г.
ваканция 3 седмици 24.12.2013 г.- 12.01.2014 г.
поправителна сесия 1 седмица 20.01.2014 г.- 26. 01.2014 г.
Летен семестър
учебни занятия 15 седмици 27.01.2014 г.- 09.05.2014 г.
изпитна сесия . 10.05.2014 г.- 23.05.2014 г.
поправителна сесия 1 седмица 26.05.2014 г.- 31.05.2014 г.
годишна ликвидационна сесия 1 седмица 25.08.2014 г.- 31.08.2014 г.
Задочно обучение
Зимен семестър
учебни занятия за ii, iii и iv курс всички специалности, и v курс право 3 седмици 17.06.2013 г. - 07.07.2013 г
учебни занятия за i курс всички специалности 3 седмици 19.08.2013 г. - 08.09.2013 г.
изпитни сесии 2 седмици 04.11.2013 г. - 16.11.2013 г.
поправителна сесия 2 седмици 09.12.2013 г. - 23.12.2013 г.
Летен семестър
учебни занятия 3 седмици 13.01.2014 г.- 02.02.2014 г.
изпитни сесии 2 седмици 04.03.2014 г. - 15.03.2014 г.
поправителна сесия 2 седмици 10.05.2014 г.- 23.05.2014 г.
годишна ликвидационна сесия 1 седмица 09.06.2014 г. - 15.06.2014 г.
Държавни изпити за студенти, дипломиращи се в окс "Бакалавър" и "Магистър" /без специалност "Право"/
предварителна редовна поправителна
30.06.2014 г. - 10.07.2014 г. 08.09.2014 г. - 26.09.2014 г. 03.02.2015 г. - 20.02.2015 г.
Държавни изпити само за специалност "Право"
редовна поправителна .
08.09.2014 г. - 24.11.2014 г. 05.03.2015 г. - 30.04.2015 г. .

Забележка:

  1. Допълнителна поправителна сесия, на основание чл. 35, ал.3 от ПОД се организира и обявява от Основното звено и е валидна само за студенти, които не са се явили на предвидените основни сесии в настоящия календарен график.
  2. По преценка на ръководствата на основните звена, за специалности в задочна форма на обучение, където хорариумът на дисциплините е повече от 50 % от хорариума за редовно обучение, очните занятия могат да се променят спрямо графика с една седмица.

/съгласно заповед № 960/19.04.2013 г. /

Последна промяна: 2014-03-19